پایگاه خبری تحلیلی شهر تهران

برای مشاهده امکانات، خدمات و رزرو اینترنتی هتل در تهران، به لیست هتل های تهران مراجعه کنید. این دستگاه در 21 شهریور ماه سال 1280 شمسی از دروازه گمرک تهران ترخیص گردید و توسط صحاف باشی به تهران منتقل شد. نبوی – درضمن یک لایحه که برای امرمعینی ازطرف دولت تقدیم شدهاست نمیشود که تمام نقائص مملکت را رفع کردوضع مملکت ماطوری است که حتماهرسال بایستی یک مبلغی اضافه بربودجه سال پیش بفرهنگ دادبرای اینکه نه تنهاکارهای فرهنگ بانتهایش نرسیده بلکه هنوزدرمراحل مقدماتی است ماباید حتما تعلیمات اجباری رادر مملکت اجراکنیم وکاری کنیم که تمام سکنه مملکت باسوادشوند برای اجرای این منظور چون پول زیادی نداریم که بدهیم وسایروسایل کار ازقبیل آموزگار وغیره طوری نیست که بشودفعتا این کارراکرد ناچاربایدهرسال یک مبلغی بربودجه وزارت فرهنگ بیفراییم این کاراز بعدازشهریور تابحال هرسال شده با اینکه اوضاع مملکت نابسمان بود ومرتب نبود با اینحال باز دولتهاومجلس کوشش کردند وهرسال یک مبلغی به بودجه فرهنگ افزودند ودرولایات تا آنجاکه میسربود مدارس تاسیس شد ولی امسال دولت نتوانست بودجه رابقدری که احتیاج داشت تنظیم کندودرموقع خودبدهد ناچارالان این را آوردهاند حال بایستی کاری کرد که منظور مردم ومنظوردولت تامین شود بعضی ازبودجههای مملکتی ومخارج دولتی است که آنهاراممکن است تبعیض کرد.

گاهی ویرش میگرفت اصلا سر کار نمیرفت، چون او نسبت بهمهچیز بیاعتنا و لاابالی شده بود و بهمین جهت از سایر رفقای همکارش که پررو و زرنگ و دزد بودند عقب افتاده بود، چیزی که در زندگی باعث عقبافتادن او شده بود عرق و تریاک نبود، بلکه خوشطینتی و دلرحیمی او بود. شریف با چشمهای متعجب، دندانهای سفید محکم و پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود، بیستودوسال از عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمهای متعجبتر، دندانهای عاریه و پیشانی بلند چین خورده که از طاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر بشهر مولد خود عودت کرده بود.

اگرچه شریف برای امرار معاش احتیاجی بپول دولت نداشت و پدرش بقدر بخور و نمیر برای او گذاشته بود که باصطلاح تا آخر عمرش آب باریکی داشته باشد، و شاید اگر گشادبازی نمیکرد و پیروی هوا و هوس را نکرده بود، بیشتر از احتیاج خودش را هم داشت، ولی از آنجائی که او تفریح و سرگرمی شخصی نمیتوانست برای خودش اختیار بکند و از طرف دیگر نشستن پشت میز اداره برای او عادت ثانوی و یکنوع وسواس شده بود، از اینرو مایل نبود که میز اداره را از دست بدهد. آمد کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانهٔ او گذاشت این حرکت خودمانی و طبیعی برای شریف حکم یک نوع کیف عمیق و گوارائی را داشت و حس کرد که جریان برق و حرارت ملایمی بین آنها رد و بدل میشد.

خوشبختانه درنتیجه روح وطن پرستی که ایرانی هادارند این حالت درایران وضع بهترازآن نیزدارد باین معین که دستههایی ازملت ایران که لهجههای محلی دارند ودانستن زبان فارسی ملی برای آنهامشکل است عموماخواندن ونوشتن این زبان واحدملی رابهمه چیزترجیح میدهندولی متاسفانه وسایل یادگرفتن کامل این زبان شیرین برای خودآنها وبرای کودکان آنهافراهم نیست. اقدامات در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی، مانند بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بینالملل، بازارها و سرمایه از طریق حمایت عملی از پیوستن کامل به ساختارهای بینالمللی، شامل سازمان تجارت جهانی و برای ایجاد چارچوبسرمایه گذاری مستقیم افزایش یافته در ایران و تجارت با ایران.

ولی بعد از مشاوره باجناب آقای وزیر فرهنگ ازنظردوری جستن ازبعضی مشکلات قدری مفصل شد البته بنده اطلاع کامل ازتمام نقاط کشورندارم اگر پیشنهاداتی راجع به بعضی نقاط دیگرداردمانعی نیست بنده که پیشنهاد کننده میباشم باکمال میل میپذیرم ولی دلیل اینکه بنده این اصل را پیشنهاد کردم این است که بایدعرض کنم که امروزه بفرض وجوداختلاف زبان بین ساکنین یک کشور این عمل بهیچ وجه مانع ازایجادوحفظ وحدت ملی نیست ودربیشترکشورهای جهان زبانهای محلی ومتعددوجودداد. نایب رئیس – اصلا این موضوع که این جامطرح بود وآقای وزیرفرهنگ طرح فرمودند موقعش نبودبرای اینکه پیشنهادی داده نشده که قبول بکنند یا رد بکنند حالا آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت میشود (بشرح زیرخوانده شد) این جانب پیشنهاد میکنم مذاکرات کافی باشد.

دکتر بقایی – چون بنده در اثر اظهار لطف همکاران محترم در چهارشعبه انتخاب شدهام و عضویت بیش از سه شعبه را نمیتوانم قبول کنم باین جهت از عضویت کمیسیون خارجه استعفا میدهم و ضمنا از موقع استفاده میکنم این طومارهایی که رسیدهاست و تعدادش هم زیاداست و نمیشود وقت مجلس را گرفت همین طور تقدیم مقام ریاست میکنم و یک مطلب دیگر هم با کمال احترام میخواستم بعرض مجلس شورای ملی برسانم چون در این ایام اخیر بطوریکه ملاحظه فرمودید یک عده از آقایان نمایندگان کمتر وارد بجریان بودند تغییر جهت دادند و باکثریت مجلس پیوستند و در حقیقت اکثریت مجلس تغییرکردهاست بنابراین باکمال احترام میخواستم از مقام ریاست مجلس یعنی جناب آقای امام جمعه استدعاکنم که ایشان استعفا بدهند زیرا برای آن منظوری که ایشان رئیس شده بودند بحمدالله ملت ایران اجازه نداد که عملی بشود و دیگر محلی برای ریاست ایشان باقی نمیماند.

پارسا- طوماری است بامضای دو هزار نفر رسیدهاست و گذاشتهام در اطاق برای این که آقایان نمایندگان ملاحظه فرمایند. او هم این کار را کرد و تا نزدیک ظهر به من خبر آورد که انبار را پیدا کردند و در آن در حدود هزار متر مکعب فیبر وارد شده و همه اینها هم بنام والاحضرت محمود رضای پهلوی است. اما نسبت بابطال صندوق داران دلیل انجمن مرکزی این است که چون مقررگردیده بود برای ثبت تعرفه از یک دفتراستفاده شود و شعبه داران از دو دفتراستفاده نموده از این جهت صندوق مزبور نیز باطل است بنظر شعبه پنجم عمل انجمن نظارت مرکزی انتخابات نجفآباد دائر بابطال صندوقهای انجمن فرعی داران و شعبه تابعه آن یعنی چادگان و آخوره برخلاف قانون و بدون دلیل میباشد زیرا جدول منظم بقانون انتخابات انجمن فریدن انجمن فرعی شناخته شد، و طبق صریح ماده ۱۶ قانون انتخابات که میگوید انجمنهای فرعی مسئول و متصدی صحت انتخابات محل خود یعنی مسئول انتخابات داران و چادگان و آخوره بوده انجمن مرکزی نمیتواند نسبت به تصمیمات انجمن فرعی مزبور و شعب تابعه آن دخالتی داشته باشد بر فرض که قانون انتخابات انجمنهای فرعی را مسئول صحت انتخابات محل خود نشناخته و در این صورت هم انجمن مرکزی نمیتوانست باین عنوان که صندوق ثابت تبدیل بصندوق سیار شده یا بجای استفاده از یک دفتراز دو دفتراستفاده شده یا اینکه یک برگ شناسنامه نزدیکی از رای دهندگان کشف گردیده که ظاهرا متعلق بدیگری بوده آراء صندوق فرعی و شعب تابعه آنرا که متجاوز از یازده هزار رای میباشد بطور کلی باطل نمایند بنابراین با توجه بدلایل مذکور منبی بر غیر قانونی بودن ابطال آراء صندوقهای داران و چادگان و آخوره شعبه پنجم آقای حسن شهیدی را باکثریت ۱۰۱۲۲ رای نماینده نجفآباد و فریدن تشخیص و نمایندگی ایشان را تایید و گزارش آنرا جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

تبصره ۲- نقاطی ازآذربایجان – زنجان – کردستان – خوزستان – بلوچستان – خراسان – گرگان که ازدوسوم منظورشده درتبصره اول سهمی نمیبرددرجزو نقاط دیگری که ازبقیه اعتبار اضافی مزبور استفاده میکنند منظورخواهندشد. توضیح آنکه طبق تصمیم شعب مزبور کمیسیونهایی که انتخاب نشده و یا کمیسیونهایی که عده اعضای آن تکمیل نیست بعد انتخاب و تکمیل خواهد شد. حالا بواسطهٔ اتفاق و یا تمایل شخصی به آباده مراجعت کرده بود و بدون ذوق و شوق در خانهٔ موروثی و یا در اداره مشغول کشتن وقت بود.

قسمت داخلی مسجد با سرامیکی عالی و آبی کاشی کاری شده است ، متأسفانه بسیاری از قطعات در هنگام وقوع زلزله از بین رفتند و به جای کاشی با نقاشی جایگزین شدند – بعضی از کاشی های اصلی را می توان در اطراف ورودی یافت. آنچه مورد تصدیق خاص و عام بوده و جای هیچگونه شک و انکارش باقی نیست ملی و ضروری بودن نهضتی است که برای تحصیل حقوق مسلم در قاطبه ملت ایران بوجودآمدهاست. شیارهائی مثل جای پنجهٔ کلاغ گوشهٔ چشمش دیده میشد که با سکوت بلیغی بمنزلهٔ آینهٔ پیری خود شریف بشمار میرفت.

به اصرار محسن شریف هم بتوسط اقوام او معرفی و وارد مالیه شد و هر دو مأمور مالیه مازندران شدند. اما چنگال خود را بیشتر در شکم زندگی فرو برده بودند، به ترسها، وسواسها و خرافات و خودخواهی آنها افزوده شده بود. نبوی – ضمن قرائت اعضای کمیسیون معلوم شد بعضی در چهار جا انتخاب شدهاند و پاره ایی انتخاب نشدهاند خواستم استدعاکنم مقام ریاست دستور فرمایند که این شعب امروز یا روز دیگری تشکیل جلسه بدهند و ترتیب این کار را بدهند.

بنده تشکرمیکنم ابتدا از دوست عزیزم آقای مدرس که وقت خودش را به بنده لطف فرمودند وهمچنین آقای خلخالی که موافقت فرمودند بنده صحبت کنم و از بیانات بسیاراساسی آقای مدرس هم تشکر میکنم که مطالبی فرمودند اینجالازم بود گفته شود من تصور میکنم این احساسات مردم که قبل از این هیجانات اخیر بصورت طومار و چلوار امضاء شده و تلگرافات درآمده بود اگر به آن ترتیب اثر داده میشد کار باینجاها نمیکشید حالا هم باز همان مطالب مطرح است حالا هم تعداد زیادی طومار و چلوار امضاء شده و تلگرافات رسیده که چون توسط بنده فرستادهاند بایستی بنده اینجاتقدیم مقام ریاست کنم و باید عرض کنم که مضامین اینهاعبارتست از اولا تایید دکتر مصدق و نهضت ملی و در ثانی ابراز تنفر و انزجار نسبت به آن اشخاصی که خار راه پیشرفت مقاصد ملی باشند و حتی بعضی هم بحق یا باطل اسامی اشخاصی را ذکر کردهاند که امیدواریم درست نباشد یک مقداری هم که اخیرا رسیده راجع است باین فاجعه عظیمی که رخ داد و اظهار انزجار نسبت به مسببین آن و مخصوصا تقاضا و تمنی از عموم نمایندگان ملت و دولت که حتما انتقام این خونهای ناحقی که ریخته شدهاست بگیرند (صحیح است) مطالب دیگری که در اینجا ذکرشدهاست راجع است بدیوان بین المللی دادگستری لاهه و اظهارتشکر نسبت به قضات محترمی که جانب حق را نگاهداشتهاند و تبریک و تهنیت ملت ایران به مجلس شورای ملی بنده تصورمیکنم که کمترین چیزی که نسبت به این احساسات میشود دراین جا اجراکرد این است که لااقل نام محلهایی که این طومارها را فرستادهاند ذکر بشود بنده صورت آنهارابرداشتهام این طوماری است از اهالی شیراز که بسیار زیبا و چنانکه حق مردم آن شهر است با خط بسیار خوبی در ۱۵ متر چلوار نوشتهاند و دادهاند اینجا که تقدیم میکنم طوماری است از اهالی خرمشهر دیگری از اردکان فارس باز از اهالی شیراز بوسیله محمدحسن اتحاد خیاط و دیگری از کارگران و کارمندان فنی شرکت سهامی چای طومار دیگری است از کارمندان ناحیه راه آهن جنوب.

وظیفه ایکه فعلا متوجه ما نمایندگان میباشد این است که این احساسات مردم را با عقل و تدبیر و منطق رهبری کنیم و بطرف هدف و غایتی که در نظراست هدایت نماییم وبه نتیجه ثمربخش و مطلوب برسانیم و در محیطی آرام و دور از تشنجات و اختلافات خواستههای مردم را جامه عمل بپوشانیم و از خونهای ریخته شده در خاک ایران نهالی بارور و سایه گستر تربیت کنیم که مردم بتوانند در پناه آن روزگاری هم در رفاه و آسایش زندگی کنند و اگر این کار را نکنیم و خدا نکرده غفلت و مسامحه ورزیم کار از کار میگذرد ولی ملت بیدار و هشیار ایران که ناظر اعمال و شاهد سیاست ما است از تقصیرات ما نخواهدگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید