همه چیز در مورد تبریز

ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه – تبریز و شاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و ۳۰۰۰ تن – ۴- تعرفه بهرهبرداری بنگاه راه آهن که بتصویب هیئت دولت رسیده چون با مقتضیات روز ابداتطبیق نمیکند ناچار بنگاه راه آهن تعرفه جدیدرا تهیه واکنون در شورنهایی میباشدکه جت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم خواهدشد. گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن از سال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دو قطعه ۲۹ و ۳۰ را درخط مزبور باتعدادمختصرکارگر تعقیب مینماید وتاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست.

مهدی ارباب ـ بلی مخالفم و علت مخالفت بنده این است که نبایستی دست دولت را بست (همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس) عرض میکنم که باید دست دولت باز باشد اگر یک چاهی در راه فرو رفته بودیا یک وضع غیر منتظره پیش آمد و مسیر عمل نباید دستشان بسته باشد وعدهای به یکار بشوند و باز بجای دیگر بفرستند ونتوانند کار خودشان را انجام بدهند بنابر این بنده معتقدم که دست دولت در اینمورد باید باز باشد. آقای حائریزاده مخالفید. تمنی میکنم درفوریت بفرمایید. سابق براین عمل براین بودکه لیسانسیه حقوق را بدون آزمایش وورزش عملی درهمان ابتدا برسرکارقضایی میگماردند که این بسیار زیان آور برای حقوق مردم بودتوجه به این قسمت کمیسیون قوانین را وادارکرد که بایستی لیسانسیه حقوق درتمام سال اول دردفاتر تحت نظراساتید قضات مشغول کارشده تابیاید چگونه بایستی کارقضایی را جریان داد وپس ازانقضای یکسال درکمیسیون مخصوص امتحان ازوی بعمل آید که معلوم گرددچه شغلی ازمشاغل قضایی متناسب باقریحه وبنیه فکری اواست این فکر بصورت پیشنهاد ماده قانونی درامده وبتصویب آقای نخست وزیر رسید.

۱- بی نظمی کامل دراموردادگستری که بطور کلی کارمندان نه علاقه بحضور درپشت میزخودونه دلبستگی بانجام وظیفه داشتند ومسئولیتی وجودنداشت کیفری هم دربین نبودفعالیت وانجام وظیفه مورداستهزا شده بی نطمی ولاقیدی طوری بالاگرفت که موجب شدپرونده وکارهای مردم درانبار بصورت تل انبوده درآمده بود واین اوضاع واحوال رقت بار کوچکترین تاثیری درروحیه کارمندان نکرد. ج – بررسی مسائل دیگری از قبیل احتیاجات و جاییابی شهرهای جدید و آموزش فرهنگ شهرنشینی که به نوبه خود در تحقق هدف کلی بهبود نظامبرنامهریزی شهری ضروری میباشند.

و اظهار نموده است که در این جریانات اشتباه کرده است و همه گزارشات و اطلاعاتی که در مورد همکاری وی با مصریها و عبدالناصر رسیده شایعه بوده است . عملیات ساختمانی. بطورکلی عملیات ساختمانی راهها ازچندی قبل بعلت وجودمضیقه مالی دردستگاه دولت تقلیل یافته بودازسه ماه قبل بادریافت اعتباراتی ازوزارت دارایی واداره همکاری فنی ساختمانهای خطوط مهم بشرح زیر بجریان افتادهاست. گزارش وزارت راه فهرست اقدامات وعملیات انجام شده درادارات تابعه وزارت راه درسه ماه اخیر را ذیلا برای استحضارعالی معروض میدارد.

ب – تعمیرنمودن سه دستگاه لکومتیو فروشتال ازقبرستان لکومتیو هاوواگذاری آنهادرسه ماهه اخیر به سرویس (این مقدار علاوه بر۹ دستگاهی که در۹ ماه قبل طبق دستورازقبرستان لکومتیوها تعمیروبه سرویس واگذار شدهاست میباشد) موجب امکان حمل مقدارزیادتری کالاشدهاست. در قسمت راهداری نیز در نظر است با وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز تعمیرات راهها را باوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفادههایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راهداری میشدهاست جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شدهاست که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد و موضوع موردقبول نیزواقع شدهاست.

در قسمت راهداری نیزدرنظراست باواردکردن ماشین آلات موردنیازتعمیرات راههاراباوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفادههایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راهداری میشدهاست جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شدهاست که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد وموضوع موردقبول نیزواقع شدهاست. و در آن روز روسها متوجه معنی این کار نبودند ولی وقتی قیمت نفت بالا رفت فهمیدند که چه بلایی بسرشان آمده و بقدری این موضوع برایشان ناراحتکننده بود که وزیر گازشان را از کار برکنار کردند.

پول همان پابرهنهها است همان بی کفشها است همان بدبختها و فلک زده هاست که در گوشه خیابانها میخوابند آخر بیایید به اینها رسیدگی کنید این پول همان عده ایست که وقتی میخواهد برود را ه آهن سرکار دهشاهی کرایه میدهد پول آن بیچاره هاست بنده وجنابعالی الحمد الله اتومبیل داریم سوار میشویم (اردلان ـ ما که نداریم) (شهاب خسروانی ـ آقای امامی باهل فنش کار را نمیدهند هر کس را دخالت میدهند) شهرداری تهران چند سال است مقداری پول ا زمردم گرفته برای اسفالت پیاده روها اینها را که نمیسازد آنها هم که میسازند فردا میایند سیم برق میکشند پس فردا تلفن میکشند تمام اسفالتها را خراب میکنند در کجای دنیا دیده شده که هر روز خیابانها را بشکافند و دوباره اسفالت کنند از پارسال تا بحال همین جلوی مجلس شورای ملی را هر روز شکافتهاند آقا این یک نقشه میخواهد یک برنامه میخواهد چقدر میشود از مردم پول گرفت؟

بموجب لایحه قانونی مذکور تا پنج سال ازاعتبارات راهسازی واسفالت سالیانه یکصدمیلیون ریال بمصرف تعمیرونگاهداری راههای موجود و شصت میلیون ریال بمصرف ساختمان راههای مهم اقتصادی وده میلیون ریال به مصرف ادامه ساختمان راههای نیمه تمام رسیده وبقیه اعتبارات صرف اسفالت کردن راههای اصلی کشور خواهدشد. استفاده ازاختیارات علاوه برتثبیت سازمان اداره کل راه شوسه یک اقدام اساسی دیگر که با استفاده ازاختیارات قانونی آقای نخست وزیربعمل آمدهاست مسئله تنظیم برنامه پنج ساله راهسازی میباشد.

عمده وعلت العلل انحراف دادگستری ازسیرصحیح منظم همانا رویه وسیره بعضی ازدولتهای وقت بود که نمیخواستند دادگستری کشورایران سروسامان منظمی داشته باشد چه آنکه زمامداری آن دولتهای تحمیلی وقت باجازه وتمایل افکارعمومی نبودتادرانجام وظیفه آزاد ودراختیارخود باشندبلکه براثریک تعهداتی دربرابربیگانه ونفوذعوامل داخلی مسندحاکمیت را اشغال وناگزیربودند درموقع زمامداری خویش منویات دیگران را ازبیگانه وخودی بموقع اجرابگذارند اینگونه دولتهای اسیرتعهدات ناچاردرموقع زمامداری بایستی کارمندانی برسرامورحساس بگمارند تا بتوانند تعهداتی را که کردهاند ازاین راه اجرانمایند دراین صورت پرواضح است که کارمندان صحیح وباوجدان مطیع ومنقاد چنین حکومتی نشده وحکومت هم بحکم اجبارکارمندی را که قلاده انقیاد داشته باشد سرکار خواهدآورد تکرار اینگونه دولتهاواستمرارآن رویه ناپسند بتدریج چرخ دادگستری را منحرف ساخته ودرنتیجه راه کجی را که بمنظور نمیرسانید پیمود.

تصدقت گردم با تقدیم مراتب عرض ارادت و سلام مدتی بود که میخواستم مصدع اوقات شریف بشوم متاسفانه وسیله نبود تا اینکه اخیرا جناب آقای خوانساری قبول زحمت فرمودند که این نامه را حضورتان تقدیم دارند . چیزی که هست در این میان که با کروپ هم در تماس بودیم به سفارتمان اطلاع دادیم که الان دیگر موقع آن رسیده که اگر اینها که طی سالیان دراز با دولت در تماس بودند و دولت هم مایل بوده کار ذوب آهن را با آنها انجام بدهد، اگر علاقهای دارند باید بیاینده به ایران که مذاکرات قطعی را بکنیم. معادل مبلغ مذکور – چهارصد و نه هزار و چهارصد و سی مارک به آلمان غربی حواله گردید که با نظارت نماینده ساواک در آلمان غربی ، سر کنسول شاهنشاهی ایران در مونیخ و یک نفر از کارمندان سرکنسولگری مزبور بین طلبکاران آقای خسرو قشقائی تقسیم و صورتجلسه تنظیم گردیده است .

دیدگاهتان را بنویسید