مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

برای اینکه منفعتش این است وقتی من رفتم بصره دیدم بصره اتوبوسرانی فردی ندارد چون مردم نمیتوانستند اداره بکنند شهرداری کرده بقدری این اتوبوسرانی مرتب است که اصلا آدم حسدمی برد که درشهربصره یک اتوبوسرانی مرتیب ومنظمی باشدولی درشهر تهران نباشد دراین شهرروزی نیست که آدم زیرماشین نرودپلیس زیرماشین نروداتوبوس فلان کاررانکرده باشداینها تمام شهربانی راخراب کردهاند یکی ازعلل خرابی شهربانی همین اتوبوسرانی انفرادی است (صحیح است) یک جملهای من ازکتاب هیتلریادم است راجع به کلیمیها که طورمثل میگویم (پورسرتیپ – فاشیست بود) به من مربوط نیست که چه بود که راست گفته یادروغ گفته میگویدیکی ازمعایب کلیمیها این است که ادارات را خراب میکنند برای اینکه کلیمیها رشوه میدهند برای اینکه کارشان درست بشودهم میروند توی ادارات آدم پیدا میکنند رشوه میدهند برای اینکه کارشان پیش برود (ناصر ذوالفقاری – همین جاهم اینکارهارامیکنند) ونتیجه اش خراب شدن ادارات است یکی ازخرابیها ی اداره رانندگی که شمافرمودیدعلتش این اتوبوسرانیها است برای اینکه اشخاص مقتدراشخاص متنفذ اتوبوس دارند واینها اعمال نفوذمیکنند پول خرج میکنند واداره راهنمایی نمیتواند نظم رابرقرار کندماکه مال پشت کوه قاف نیستیم مال همین کشوریم میدانیم وقتیکه منافع متنفذین وسرمایه داران درکارباشد محال است قانون اجراشودمن خودم بافوریت هرقانونی مخالفم جزبافوریت این (صحیح است) برای اینکه درزمان رضاشاه پهلوی درزمان سرپاس مختار خواستنداین کاررابکنند نتوانستندبرای اینکه متنفذین مالکین اتوبوسهاهستند مقتدرین مالکین اتوبوسها هستندواگربافوریت این کاررانکنیم اعمال نفوذمیکنند واین قانون این نقشه را بهم میزنند (صحیح است) یعنی هرچه زودترباید بشودمطالعه برای چیست برای اینکه مابفهمیم بیست سال است داریم مطالعه میکنیم اگر۲۰ سال نباشد۱۵ سال است تمام مردم مطالعه کردند وفهمیدند که بایدشرکت باشد واتوبوسرانی انفرادی ممنوع باشد من برای بیان همین عرایض این پیشنهاد رادادم این راهم تذکرمیدهم که شرعاهم این عمل مجازاست درشرع اسلام اگرحیات فرد باحیات جامعه اصطکاک پیداکرد حیات فردباید فدای حیات جامعه شوددرقانون وفلسفه واخلاق هم همینطوراست پس من استدعامیکنم که آقایان همین امروز این کارراتمام بکنید.

له وعلیه قضیه خیلی است اینطوریکه آقای فرامرزی فرمودند که خیلی ازتلفات بواسطه نبودن یک شرکت منظم درشهرتهران واردمیشود ولی این تبلیغات راهم درسایرجاها هم مادیدیدم آقای وزیرخارجه حضور داشتند میدانند در شهر هامبورگ همه هفته تلفات شهررا اعلام میکنند درسرچهارراهها آنجاییکه افراد زیراتومبیل میروند یک صلیب میگذارند مینویسندروی یک پارچه سیاه یعنی امروزاینجایکنفر زیرماشین رفته مرده توجه کنیدوآنوقت آمارتلفات را میدهند آمار تلفات شهرهامبورگ دریکهفته ۳۷۰ نفربوده درتمام شهرهاتلفات هست ولی بی نظمی وبی ترتیبی نیست این بی نظمی وبی ترتیبی همانطورکه آقای فرامرزی فرمودند برای داشتن اتوبوس افرادموثرشهربانی ویا افرادموثری هستند که پلیس زورش به آنهانمیرسد (صحیح است) ولی درعین حال ازیکطرف انسان نگاه میکند یک اتوبوس مال شش نفراست یعنی هریکنفریک دانگ ازیک اتوبوس را دارداین اتوبوس چندسال است کارکرده فرسوده شده ودرعین حال هریک نفرکه یکدانگ از این اتوبوس رادارند ۲۰ نفر۳۰ نفربایدازاین اتوبوس نان بخورند که جمعادرحدودبیست هزارسی هزار نفرازاین اتوبوسهای مندرس که درتهران هست دارندنان میخورند تمام نگرانی بنده ازاینجا است که نان این اشخاص قطع شود و یکنفر مدیرکل و یک اتومبیل کادیلاک برای آقای مدیر کل وچندتارئیس دفتر پنجاه تاماشین نویس این اشخاص باین شرکت تحمیل بشوندبطوریکه آن اشخاص بدبخت وبیچاره که یک اتوبوس مندرس ویافرسوده دارندتمام یک دانگ رابایدبدهد و یک چیزی هم آخرکاربدهکاربشودتوجه بکنید که اشخاص سرمایه داربزرگ نتوانند سهام بزرگ این شرکت رابدست بیاورند یعنی محدود بکنیدبگویید تاپنجاه هزارتومان کسی نمیتواند بیشترسهم داشته باشدتاده هزارتومان بیشترکسی نمیتواند سهم داشته باشد تا فلان مبلغ بشترنمیتواندداشته باشد سهام هم بایدبا اسم باشد تا اشخاصی که درخارج هستند پولهای بی حسابی هم دارندنتوانند سهام بی نام این شرکت را بتصرف دربیاورند ومونوپل خودشان بکنند بنده این عرایضی را که عرض میکنم هیچ نظری ندارم فقط نظرم متوجه کمیسیون کشوروشخص وزیرکشوراست که رعایت جوانب واطراف این موضوع رابکنند وطوری بشود که نه سیخ بسوزد نه کباب نه مردم بدون جهت جانشان تلف بشودونه اینکه نان یک دسته ازبین برود (صحیح است) باتوجه باین موضوع خواهش میکنم که کمیسیون مربوطه مجال داشته باشد درسه روز این قانون را با آن طریقی که آقای دکتر مصدق هم راجع بلوایحشان درنظرمیگریند که بسیارپسندیده وقابل توجهاست ایشان لوایحی که دارند اعلام میکنند میگویندمردم نظرشان را نسبت باین لوایح بگویندوقتی که نظرمردم را گرفتند بازیک تجدیدنظری درقانون میکنند ونتیجه را اعلام مینمایند اینهم همینطور بایدبشود بدوفوریتش هم اگرمیخواهیدرای بدهید بدهیدولی برای رای نهایی لایحه که بمجلس میآیدیک کاری کنید که اقلاچهارپنج روزاین کمیسیون کشورفرجه داشته باشد واعلام کند که هرکسی نظری راجع به بهبودوضع اتوبوسرانی وبرای بهبودزندگی صاحبان آنها درنظردارد باین کمیسیون بدهد پس از این که این نظرراگرفتند اگرواردبودقبول کنندواگرواردنبودبرگردد (شمس قناتآبادی – آقای مکی اگردوفورتیش تصویب بشودبکمیسیون نمیرود) پس اگرنمیرود برای فوریت سومش باشد (دکتر معظمی – فوریت سوم نمیخواهد) برای طرحش در مجلس ده روز وقت بدهند یک هفته وقت بدهند.

ملک مدنی – بنظر بنده این لایحه خوبی است که وزارت دارایی به مجلس دادهاست و منافاتی هم با نظر آقای نریمان ندارد زیرا ما میتوانیم در کمیسیون هم آن نظریات اصلاحی که داریم متذکر بشویم خود جنابعالی یا هر کس نظریاتی داشته باشد مینواند در کمیسیون حاضر بشود و این لایحه و موادش را یک طوری تهیه بکنیم که بنفع مردم باشد ولی اگر بخواهند پس بگیرند و دو مرتبه به مجلس بفرستند باز همین جریان را باید طی کند زیرا دولت هر لایحهای که تهیه کند بالاخره باید در محلس مورد شور و بحث واقع شود و جریانهای پارلمانیش را طی کند بنابرین بنظر بنده این نظریه ای که آقایان اظهار کردند که تسریع بکنند این لایحه کارش انجام بشود بنفع آن طبقه ایست که اغلب آقایان طرفدارش هستنداما نکتهای که میخواستم متذکر بشوم این موضوع اعیانی که اینجا بحث شد آقایان خیلی رویش صحبت کردند ولی بعقیده بنده مثل اینکه به اصل مطلب توجه نکردند اعیان دردهات خالصه سه قسم است یک اعیانی است که مال خودرعیت است (کشاورزصدر- آنرا ماموافقیم) یک اعیانی است که مال مردمی است که زراعت ندارند ولی ساکن ده هستند که اینها راخوش نشین میگویند باغ دارد که جریبانه میدهد ولی صاحب اعیان است حتی بثبت هم رسانده هم آن دسته وهم این دسته اگر آن عرصه به آنها فروخته شود اشکالی ندارد.

نایب رئیس – اصلا این موضوع که این جامطرح بود وآقای وزیرفرهنگ طرح فرمودند موقعش نبودبرای اینکه پیشنهادی داده نشده که قبول بکنند یا رد بکنند حالا آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت میشود (بشرح زیرخوانده شد) این جانب پیشنهاد میکنم مذاکرات کافی باشد. معلم کلاس دوم کوتاه و خپله بود و به جای حرف زدن جیغ میزد و چشمش پیچ داشت. به ماما گفت از داشتن چنين دختری به شما تبريک می گويم .که خودم ترجمه کردم.

غلامرضا فولادوند – بنده اظهارات خودم را دراین صورتجلسه نمیبینم ونمی دانم این صورتجلسهای که تقسیم شدهاست مربوط به آن جلسه یا ماقبل است، جلسه پیش مقام ریاست فرمودند که درجلسه بعد آن صورت جلسه توزیع خواهد شد ودرجلسه بعدهم که نیست علیهذا خواستم عرض کنم که راجع به هیئت تصفیه که بنده عرض کردم کاری انجام ندادند و بعداً خیراً آقای دکترسجادی اقداماتی کردند بنده یک اشتباهی کردم چون هیچگاه بنده نمیخواهم به یک اشخاصی اهانت بکنم بنده عرض کردم که اینها حقوق گرفتهاند واقدامی نکردهاند بعد معلوم شد که حقوق به هیئت تصفیه تا امروز داده نشدهاست.

گزارش ازکمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ با حضورآقای وزیرفرهنگ لایحه شماره ۳۸۷۵۳ ۵-۷-۳۱ دولت راجع باضافه اعتباربودجه وزارت فرهنگ راباتوجه به گزارش کمیسیون بودجه تحت شورومطالعه قرارداد وپس ازمذاکرات لازم با اصلاح مختصری درماده واحده نظرکمیسیون بودجه راتاییدنموده واینک گزارش آن رابرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد. وزیرکشور – وضع اتوبوسرانی شهرتهران وسایرشهرستانها برآقایان نمایندگان محترم روشن ومعلوم است درچندی پیش درنظرگرفته شد که باین وضع ناهنجارونامطلوب خاتمه داده شودمطالعاتی بعمل آمدلایحهای تهیه شدهاست که درآن مصلحت ومنفعت کسانی که فعلاصاحب اتوبوس هستند تامین میشود واین کاراجتماعی تحت انتظام ویک قاعده واسلوب صحیحی قرارخواهدگرفت واین لایحه را با اجازه آقایان نمایندگان محترم باقید دوفوریت تقدیم میکنم.

آییننامهی اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. تهیه وسایل لازم برای تکمیل تعلیمات زبان ملی این عده نه تنها اخلاقا تعهدی برای دولت ایجادمیکندبلکه ازنظراداره کشورنیزکمال ضرورت رادارد. این غریزه حیوانی است این غریزه وجوداست غریزه حیات است اماگراین کمپانی باشد شرکت باشد که برای راننده فرق نکند حتما این کار را نخواهد کرد و آنوقت هم مسلماضرری نمیکنداگراین کارضررمیکرد درممالک دیگرنمیکردند درهیچ جای دنیا اتوبوسرانی مال فردنیست (صحیح است) اتوبوسرانی فردی عملی نیست برای اینکه نتیجه اش همین شده که که میبینیم وهرروزتلفات اتوبوس است هرروزکارهای خلاف قاعده وقانون اتوبوسی است نه تنها اساسا آدم رازیرمی گیرد وقتیکه آدم میبینداین آدم خلاف همه چیزمیکند خلاف اخلاق خلاق قانون میکند حلاف مذهب میکند ونظم وقاعده را بهم میزند همین تشنج روحی برای انسان کافی است همان عصبانی کردن آن برای انسان کافی است که آدم تعادل فکری وحیاتیش را ازدست بدهدچرا؟

دویست و سی و پنج تا بچهٔ مردم را پائیدن و معلوماتدار کردن و از خان اول گذراندن کار سادهای نبود. ولی این مجلس همانطور که دیروز هم عرض کردم با مجالس دیگر زمین تا آسمان فرق میکند این چا نمایندگان دست مانند و اگر مردم خودشان حاضر شدند این دستشان را ببرند دیگر این نماینده ، نماینده نمیشود. دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- آقای پورسرتیپ گمان میکنم که ماده واحده راکاملا مطالعه نفرمودهاند برای اینکه وقتی درکمیسیون مطرح شدآقایان پیشنهاداتی دادند که این بودجه اضافی به نسبت جمعیت بین مرکزوشهرستانها تقسیم شود (پورسرتیپ – عشایررامتاسفانه جزآنهامحاسبه نمیکنند) وعشایروطن پرست ترین افراد این کشورند واین قانون هم بایددرباره آنها اجرابشود بنده یک پیشنهادی راجع به شرکتهای تعاونی درواحدهای کشاورزی دادم واگرآن پیشنهاد در کمیسیون ومجلس شورای ملی تصویب بشودفکرمیکنم که درقسمت فرهنگ هم یک قدمهای موثروبزرگی برداشته خواهدشد (صحیح است) برای اینکه واحدهای کشاورزی ماباتشکیلاتی که الان وزارت فرهنگ برای دبستانها ودبیرستانها میدهد یک بودجه خیلی بزرگی لازم دارد تا اینکه درتمام کشور تعلیمات اجباری عمومی عملی شودواگراین واحدهای کشاورزی تشکیل بشود که مرکب از ۳۰ یا ۴۰ یا ۴۵ ده باشدالبته دراین دهستانهایکعدهای ازاشخاص معممی هستند که سالها در آنجا تدریس و تعلیم میکردند وخواندن ونوشتن راباهل دهات یادمیدادند بعقیده بنده وزارت فرهنگ (استدعامیکنم جناب آقای وزیرفرهنگ توجه بفرمایید) وزارت فرهنگ میتوانداز وجوداین اشخاص استفاده کند برای اینکه اگر به آنهاماهی بیست تومان وزارت فرهنگ بدهدحاضرخواهندشدیک کلاس درده تشکیل بدهند وکودکان ده وحتی بزرگسالان ده راخوانده ونوشتن بیاموزند ممکن است این جابیایید وبگوییداینها تعلیم وتربیت جدیدرانمیدانند بنده عقیدهام این است که اگر چنین کاری بشود برای رفع این نقص باید درایام تعطیل تابستانی کلاسهای مخصوصی دراستانهاوشهرستانها تشکیل بشود که این معلمین درآن کلاسها شرکت بکنند و طرز تعلیم و تربیت و استفاده از متد جدید را یاد بگیرند آنوقت تعلیمات عمومی بایک بودجه نازلی درتمام کشور عملی خواهدشد این است که استدعامی کنم از آقای پورسرتیپ هم مخالفت خودشان راپس بگیرند.

وزیرفرهنگ – یک نسبتی بین مرکزوشهرستانها درنظرگرفته شدبطورکلی این عرضی که بنده میکنم درباب توزیع سهمیه شهرستانها درخودشهرستانها است نه اینکه سهمیه رابه نسبت جمعیت مرکزوشهرستانها بخواهیم توزیع کنیم اینطور نیست البته بطورکلی این درنظرگرفته شدهاست که سهم قابلی به نسبت جمعیت برای شهرستانها از این بودجه منظوربشود (صحیح است) درموقع توزیع این سهمیه بین شهرستانها البته بایدتناسب احتیاجات رادرنظرگرفت این طورنیست که مطابق جمعیت توزیع سهمیه شهرستانهارابکنندبایدبشودازتمام بودجه استفاده کاملی کرد که بنده هم این پیشنهاد راقبول میکنم وهم تقاضامیکنم که آقایان موافقت بفرمایند (جمعی ازنمایندگان – مارای نخواهیم داد) همانطوریکه آقای دکتر ملکی توضیح فرمودندبودجه وزارت فرهنگ همیشه درابتدای سال تحصیلی بعدازاینکه احتیاجات برآورده شدتنظیم وتقدیم میشودوکلاسها درتعقیب تصویب بودجه تاسیس میشود بنده میتوانم این رابه آقایان عرض کنم که باکوشش زیاداین کلاسها راکه بعلت ازدیادداوطلب مورداحتیاج بودهاست تاسیس کردهایم معلم برای آنها تا آنجایی که مقدوربوده تعیین کردیم واگربنا شود که تصویب بودجه به تاخیرنیفتدخواهی نخواهی ممکن است تعطیل بشود پس تمنادارم آقایان توجه بفرمایند وبودجه راتصویب بفرمایند که کلاسهای اضافی واین عده دانش آموزیکه عجالتا مشغول تحصیل هستند دراین مدارس وکلاسهای اضافی کارشان مختل نشود.

لازم به ذکر است که این غذاها ممکن است در بعضی از شهرهای دیگر هم موجود باشند که این نشان دهنده این است که افراد با سفر خود به این شهر و مهاجرتی که داشته اند این غذا را در لیست غذاهای محلی کرج گنجانده اند. نایب رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت میشود. دکتر کیان – این پیشنهاد بنده یقین دارم که مطابق منظوراکثریت تام وتمام نمایندگان است فقط ازلحاظ اینکه لازم است اینکه یک کسی این پیشنهاد رابدهدبنده این پیشنهاد رابرای کفایت مذاکرات دادم آقایان میدانند که دراواخر آذرماه هستیم درحالیکه فرهنگ بایستی ازشهریورمجهز به کارباشد واین مدت ازسال تحصیلی بواسطه عدم اعتبار تلف شدهاست درمرکزمیدانید که همه بلاتکلیفندوفرهنگهابی ترتیب ودرشهرستانهاهم همه جاهمینطوراین است که تقاضامیکنم زودترباین لایحه رای بدهیدبرای اینکه این بی تکلیفیها ازبین برودضمنا نسبت به جمعیت همانطوریکه آقایان متوجه هستندآنچه منظوراکثریت نمایندگان شهرستانها است همین است که دراین گزارش منظور شده بنده استدعامیکنم که مباحثات راکوتاه کنیم وهمین شکل که لایحه تدوین شدهاست تصویب کنیم واگربیشتر از این وقت کم بشودتاخیرمی شود که فی التاخیرافات.

قطار روزانه از تهران با طی 12 ساعت مسیر برای تردد به تبریز وجود دارد. این هتل برای خدمات رسانی بهتر در سال 1394 بازسازی شد. فقط او دست خالی مانده بود، در صورتیکه آنهای دیگر زندگی کرده بودند – سالها گذشته بود و هر سال مقداری از قوای او از یک منفذ نامرئی بیرون رفته بود بیآنکه ملتفت شده باشد. از میان دیوارهای گلی سرخ و چند خرابه که دورش چینه کشیده شده بود رد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید