مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

برای آشنایی بیشتر با سوغات تبریز به این مقاله سری بزنید. بخشی از حندق قدیم پشت ارگ نیز جز همین زمین بود که با ساختن بنای شمس العماره این خندق به خیابان ناصری تبدیل گردید. ملاقاتهائی است که با خسرو قشقائی داشتند یکی دیگر گزارشی است که در مورد قشقائیها مربوط به سال ۱۹۶۲ در جریان مهندس ملک عابدی . زارعین گیلان همه ساله املاکشان و خرده مالکین دارد از بین مىرود آمدم خدمت جنابعالى متأسفانه توجهى نفرمودید حالا هم استدعا دارم که تلگراف بفرمایید به بنگاه آبیارى که قانون باید اجرا شود ولو مجرىاش شمر باشد این استدعا را از جنابعالى دارم و تقاضا دارم با نظر باز لطف بفرمایید اخمهایتان را تو هم نکشید الان اگر لطف بفرمایید اگر یک حاکم دلسوز اگر یک فرماندار دلسوز اگر یک کسى که دلسوز به حال مردم آنجا باشد ۵ میلیون تومان الان براى گیلان پول تهیه میشود بانک ملى رشت که تجارت گیلان را میچرخاند چقدر دارد (کریمى – از اسرار است) اسرار است ولى قطعاً این مبلغ ندارد در ظرف چند سال میشود سى میلیون تومان مىتوانید با این سى میلیون تومان راهها را بسازید میتوانید بهدارى درست کنید مىتوانید سدهاى کوچکى که در گیلان مستعد براى این کار هست بسازید و در ظرف ۵ سال سطح کشت گیلان به ده برابر نمیخواهیم اغراق بگویم که ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ میشود ولى ده برابر میشود یعنى شما میتوانید اگر امسال که سال بهبود محصول است سال بهبود محصول گیلان است و گیلان ۲۵۰ هزار تن محصول برنج دارد میتوانید شما ده برابر برنج بگیرید چرا رعیت وضعش پریشان است براى این که سطح تولید رعیت کم است من نمیدانم سایر نقاط ایران چطور است ولى براى شما گیلان را مثل میزنم الان در گیلان که یک مرد و یک زن و یک دختر و یک پسر باشند نمىتوانند بیش از دو جریب که با وسایل عهد دقیانوس مىکارند بکارند محصول آن در نقاط مختلف فرق میکند بهترین نقطهاش در سفیدرود است به اصطلاح ما میدهد ۶۰ قوطى از این ۶۰ قوطى باید دو تا ۲۴ قوطى بدهد به ارباب بنده حساب کردهام که در سفیدرود براى یک رعیت بیش از دو هزار تومان نمىماند البته از نقطه سفیدرود که محتاج به کود نیست و آبش فراوان است ولى در فومن این طور نیست در گیلان شرقى این جور نیست در طالش این طور نیست این با این درآمد چه کار بکند در یک سال هم باید بخورد هم باید بپوشد هم دکتر برود و اگر مریض شد خودش را مداوا کند بنابراین باید سطح کشت رعیت را زیاد کنید (نبوى – مال ما که ۵۰۰ تومان هم ندارند) پس معلوم میشود رعیت ما در مقابل رعیت شما شاه است با دو هزار تومان که نتواند با ۵۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان که هیچ نمیتواند خوب بنابراین یک فکرى بکنید اگر تقسیم اراضى آمد قیافهها را تو هم نکشید خوب این میشود آن عوارض جناب آقاى وزیر دارایى لازم هم نیست عوارض جدید بگیرید که دوباره رعیت برنجاش گندماش جواش را که از احمدآباد خودمان حرکت میدهد میبرد به دماوند عوارض بهش تعلق بگیرد رعیت نمىتواند با این عوارض یک زندگى مرفه داشته باشد این کار را که عرض کردم بکنید به شرط این که بخور بخور نباشد (یکى از نمایندگان – این کار خیلى مشکل است بخور بخور نباشد خیلى مشکلتر است) نه خیلى آسان است استدعا میکنم که آن عوارض را لطف بفرمایید صدى بیست از محصول ارباب و رعیت گرفته شود (چند نفر از نمایندگان – از رعیت چرا؟) البته ۵ درصد از رعیت اجازه بفرمایید چون این یک بانکى است یک شرکت تعاونى خواهد شد بگذارید او هم شریک باشد مهمترین چیزى که رعیت را اذیت میکند این رباخوارها هستند این سفتهبازها هستند که زندگى یک رعیت را که در آفتاب و سرما و گرما زندگى میکند با ثمن بخس از دستش میگیرند اینها را سلفچى میگویند اینها بدتر از مالکین هستند آن دورهگردها و من نمیدانم جناب آقاى لطفى یک لطفى بفرمایید ثبت اسناد چطور شد پولى به دست آنها میدهد جنس به رعیت میدهد بعد سر حاصل پول میگیرد چرا سند جنسى نمىنویسد یکى از بدبختیها این است جناب آقاى لطفى استدعا میکنم این بخشنامه لعنتى را لغو کنید آقا الان که رعیت احتیاج دارد به گندم یا برنج یا جو و ندارد و میداند که تخم جو و گندم گران است میآید آنجا و به رعیت بدبخت خروارى ۲۵۰ تومان میفروشد خوب رعیت میخواهد ۵ خروار گندم بکارد و دو خروار هم براى قوت خودش مىخواهد آن وقت سر حاصل گندم خروارى صد و پنجاه تومان است باید صد تومان به سلفچى باج بدهد بىجهت و هیچ گونه زحمتى نمیکشد این سلفچىها بدبختىهاى عظیمى فراهم کردهاند این رعیتهاى بیچاره را نجات بدهید شما را به خدا این بخش نام لعنتى را لغو کنید که اگر رعیت جنس خواست بهش بدهند و همان جنس بگیرند چرا بدهد ۱۵۰ تومان و سر حاصل بفروشد صد تومان این را یک فکرى بکنید یک مقدار از محصول این رعیت که مقدار زیادى است به این ترتیب از دستش میرود اگر این بانک را در مرکز هر دهستان تشکیل دادید چه میشود؟

پورسرتیپ – عرض کنم که درمملکت ایران قریب چهارمیلیون جمعیت بنام عشایرزندگی میکنند که قسمت عمده آنان بعلت شغل حشم داری وهمچنین برای تکلیف دامهای خوددرفصول مختلف سال ناگزیرند تغییرمکان بدهند وازمحلی به محل دیگر کوچ کنند ومتاسفانه درمواقع عادی برای اجرای هرنوع اصلاحات درکشورابدانامی از این عده مردم زحمتکش درمیان نیست وفقط درمواقع تشنج وبروز اوضاع غیرعادی وبنام مردم میهن پرست وغیره درمراجع صلاحیتدار ازآنهایادی میکنند بنده ازنظراینکه خودفردی ازافراد عشایرهستم ضمن ابرازکمال تاثر ازعدم توجه دولتهای وقت بوضع عشایرناگزیرم عرض کنم که دولت وقتی ازمردم عشایربایدانتظارخدمتگذاری داشته باشد که نسبت به آنها توجه مخصوصی مبذول داردوبخلاف گذشته درضمن درنظرگرفتن وضع زندگی آنان درمورد فرهنگ وبهداشت ودامپروری متناسب باوضع زندگی آنها اقدام اساسی مبذول دارد.

و البته این جریان خیلی به من برخورد و وقتی به اعلیحضرت ماجرا را گفتم ایشان هم سخت برآشفته شدند و از من پرسیدند که چه باید کرد و من نظر خودم را به ایشان گفتم که ما اصولاً هیچ دلیلی نداشته که در این سالیان دراز منتظر نظر و تعمیم یک شرکت آلمانی بشویم و اصولاً هیچوقت نفهمیدم به چه دلیل این کار را منحصر کرده بودند به مذاکره با کروپ و به ایشان گفتم که در مسافرتهائی که من مثلاً به کشورهای اروپای شرقی کردم، هم چکسلواکها و هم روسها را علاقمند به ایجاد ذوب آهن در ایران دیدم و بخصوص شوروی در هندوستان هم همین کار را انجام داده.

این شهر از جهت تولید ناخالص داخلی رتبه پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعیت منطقه شهری، رتبهٔ بیست و نهم را در بین شهرهای دنیا به خود اختصاص داده است. ضمنا باید تذکر بدهم که همانطورکه درمتن ماده واحده قیدشده این اضافه اعتبارطبق صورت ریزی که متناسب باجمیعت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدخواهدبود ولی بنده بنابروظیفه مخبری کمیسیون فرهنگ باید ذهن آقایان نمایندگان محترم رامتوجه کنم وتذکربدهم که اگرفقط جمعیت شهرستانهاومرکزراچنانکه قیدشده تصویب کنیم وکلمه (احتیاجات) اضافه نشودممکن است بعداوزارت فرهنگ دربسیاری نقاط دچاراشکال بشود (بعضی ازنمایندگان -صحیح است) (بعضی دیگرازنمایندگان – فقط بایدجمعیت درنظرگرفته شود) زیرا با اقرارباینکه بایدهمه جابه نسبت جمعیت فرهنگ ترقی کند معهذافعلا بسیاری نقاط هست که ممکن است جمعیت آنها کم ولی دانش آموزان ودانشجویان آنجا زیاد باشد وطبق این ماده اگراصلاح نشود بایدچنین نقاطی را ازتامین وسائل ومعلم محروم داشت والبته اینکار شایسته نیست بهمین جهت بنده یادآوری میکنم که بجای عبارت (متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکز) جمله (متناسب با جمعیت و احتیاجات شهرستانهاومرکز) گنجانده شود وگویا در کمیسیون فرهنگ بهمین ترتیب اصلاح شده بودوشک نیست اگراین کلمه احتیاجات اضافه نشودماده واحده دراجرای باشکالات بسیاربرمیخورد چه مانعی دارد که کلمه احتیاجات اضافه شود وآقای وزیرفرهنگ هم این قسمت رادرنظربگیرند.

شمس قناتآبادی – جناب آقای ملک اینها بایکدیگرقابل مقایسه نیست مطلب باهم فرق دارد. له وعلیه قضیه خیلی است اینطوریکه آقای فرامرزی فرمودند که خیلی ازتلفات بواسطه نبودن یک شرکت منظم درشهرتهران واردمیشود ولی این تبلیغات راهم درسایرجاها هم مادیدیدم آقای وزیرخارجه حضور داشتند میدانند در شهر هامبورگ همه هفته تلفات شهررا اعلام میکنند درسرچهارراهها آنجاییکه افراد زیراتومبیل میروند یک صلیب میگذارند مینویسندروی یک پارچه سیاه یعنی امروزاینجایکنفر زیرماشین رفته مرده توجه کنیدوآنوقت آمارتلفات را میدهند آمار تلفات شهرهامبورگ دریکهفته ۳۷۰ نفربوده درتمام شهرهاتلفات هست ولی بی نظمی وبی ترتیبی نیست این بی نظمی وبی ترتیبی همانطورکه آقای فرامرزی فرمودند برای داشتن اتوبوس افرادموثرشهربانی ویا افرادموثری هستند که پلیس زورش به آنهانمیرسد (صحیح است) ولی درعین حال ازیکطرف انسان نگاه میکند یک اتوبوس مال شش نفراست یعنی هریکنفریک دانگ ازیک اتوبوس را دارداین اتوبوس چندسال است کارکرده فرسوده شده ودرعین حال هریک نفرکه یکدانگ از این اتوبوس رادارند ۲۰ نفر۳۰ نفربایدازاین اتوبوس نان بخورند که جمعادرحدودبیست هزارسی هزار نفرازاین اتوبوسهای مندرس که درتهران هست دارندنان میخورند تمام نگرانی بنده ازاینجا است که نان این اشخاص قطع شود و یکنفر مدیرکل و یک اتومبیل کادیلاک برای آقای مدیر کل وچندتارئیس دفتر پنجاه تاماشین نویس این اشخاص باین شرکت تحمیل بشوندبطوریکه آن اشخاص بدبخت وبیچاره که یک اتوبوس مندرس ویافرسوده دارندتمام یک دانگ رابایدبدهد و یک چیزی هم آخرکاربدهکاربشودتوجه بکنید که اشخاص سرمایه داربزرگ نتوانند سهام بزرگ این شرکت رابدست بیاورند یعنی محدود بکنیدبگویید تاپنجاه هزارتومان کسی نمیتواند بیشترسهم داشته باشدتاده هزارتومان بیشترکسی نمیتواند سهم داشته باشد تا فلان مبلغ بشترنمیتواندداشته باشد سهام هم بایدبا اسم باشد تا اشخاصی که درخارج هستند پولهای بی حسابی هم دارندنتوانند سهام بی نام این شرکت را بتصرف دربیاورند ومونوپل خودشان بکنند بنده این عرایضی را که عرض میکنم هیچ نظری ندارم فقط نظرم متوجه کمیسیون کشوروشخص وزیرکشوراست که رعایت جوانب واطراف این موضوع رابکنند وطوری بشود که نه سیخ بسوزد نه کباب نه مردم بدون جهت جانشان تلف بشودونه اینکه نان یک دسته ازبین برود (صحیح است) باتوجه باین موضوع خواهش میکنم که کمیسیون مربوطه مجال داشته باشد درسه روز این قانون را با آن طریقی که آقای دکتر مصدق هم راجع بلوایحشان درنظرمیگریند که بسیارپسندیده وقابل توجهاست ایشان لوایحی که دارند اعلام میکنند میگویندمردم نظرشان را نسبت باین لوایح بگویندوقتی که نظرمردم را گرفتند بازیک تجدیدنظری درقانون میکنند ونتیجه را اعلام مینمایند اینهم همینطور بایدبشود بدوفوریتش هم اگرمیخواهیدرای بدهید بدهیدولی برای رای نهایی لایحه که بمجلس میآیدیک کاری کنید که اقلاچهارپنج روزاین کمیسیون کشورفرجه داشته باشد واعلام کند که هرکسی نظری راجع به بهبودوضع اتوبوسرانی وبرای بهبودزندگی صاحبان آنها درنظردارد باین کمیسیون بدهد پس از این که این نظرراگرفتند اگرواردبودقبول کنندواگرواردنبودبرگردد (شمس قناتآبادی – آقای مکی اگردوفورتیش تصویب بشودبکمیسیون نمیرود) پس اگرنمیرود برای فوریت سومش باشد (دکتر معظمی – فوریت سوم نمیخواهد) برای طرحش در مجلس ده روز وقت بدهند یک هفته وقت بدهند.

وزارت کاربا اینکه دررفع تشنجات وجلوگیری ازاعتصابات نهایت مراقبت وجدیت رابعمل میآورد وهراعتصاب وغائلهای را دراسرع وقت خاتمه میداد معهذادرهفته مواجه با چند اعتصاب جدیدمیگردید مهم ترین آنها اعتصاب کارگران سیلوی تهران وسمنان وهمدان وکاشان واعتصابات وتشنجات حادثه درچاپخانهها دوزندگیها درودگریها کارگاه شرکت ملی نفت درتهران کارخانه ریسندگی ری بنگاه راه آهن بشمارآورد اجرای لوایح قانونی اخیردررفع وختم این قبیل اعتصابات وتشنجات بسیار موثرقرارگرفت. و در این قسمتی که در آئین نامه آمده باشد اگر دفاعی نباشد در این خصوص جنبه قانونی آنهم رعایت بشود روی این اصل مجلس در این مقام نیست که تصمیم قانونی بگیرد . مشخص شدهاند، از خاک این کشورها یا توسط اتباع و شخصیتهایی تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتیها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها آغاز شده یا نشده باشد، به ایران شوند.

کما این که ملاحظه هم فرمودید در هیچ موردی این کار نشد مگر در شعبه دوم که مخبر کمیسیون مطالبی را در رد اعتبار نامه نماینده اقلیت متذکر شدند که هیچ جا نداشت این مطلب را بگویند و اینطور هم بیان مطلب کردند که اعتبارنامه اصلا رد شده در صورتیکه به اعتبارنامه رد شده و نه اینکه ایشان حق داشتند این مطالب را بگویند بلکه باید نظر شعبه را اظهار مکردند و بعد مثل معمول میرود به کمیسیون تحقیق و نتیجه بحث کمیسیون تحقیق بعدا اطلاع داده میشود بنا براین هیچ اعتبارنامه ای حالا به صرف گرارش مخبر کمیسیون رد نمیشود ولی تایید شده اش هست ، همان طور که بنده هم به استحضار آقایان می رسانم بعد از تصویب اعتبارنامه اگر ردی شد آن رد قطعی نیست بلکه باید به کمیسیون تحقیق برود و بعد از تحقیق مجلس روی نتیجه آن رای گیری خواهد کرد ، و اظهار نظر خواهد نمود چون یک سوء تعبیری دراین مورد شده است من خواستم این را تصحیح بکنم که مخبر شعبه دو دیروز اشتباه کردند کهپرونده انتخاباتی آقای این مطالب را در رد اعتبارنامه اظهار کردند زیرا مسلم است که هنوز گزارش کمیسیون در این خصوص داده نشده ، و اعتبارنامه تا این حد بطور قطع رد شده نیست و گزارش کمیسیون فقط در رد اعتبارنامه است .

ماده واحده – بوزارت دارایی اجازه داده میشود برای اجرای قانون تعلیمات اجباری وسایر احتیاجات وزارت فرهنگ مبلغ یکصدوبیست وهفت میلیون وسیصدونودوشش هزار ودویست وچهل ریال (۱۲۷۳۹۶۲۴۰) باعتباربودجه وزارت فرهنگ درسال ۱۳۳۱ علاوه نموده ازمحل درآمدعمومی کشوربپردازد واین اضافه اعتبار طبق صورت ریزی که متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدومصرف خواهدبود. دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- عرض کنم بنده خیلی متاسفم که درجواب آقای ناظرزاده مخبرکمیسیون فرهنگ بایدعرض کنم که این قسمتی که فرمودند عملی نیست حالا البته مامطمئن هستیم که وزیرفرهنگ از این قانون سوء استفادهای نخواهد کرد چون جناب آقای دکتر آذر در راس وزارت فرهنگ هستند ولی اگرچنین چیزی تصویب بشودوبعداوزیری درراس فرهنگ باشد که بخواهدمال یک استان راکم بکد وباستان دیگربدهد همین کلمه احتیاجات رادستاویزقرارمیدهدواشکال ایجاد میکند (صحیح است) باین جهت ماجمعیت راگذاشتهایم که تقسیم اعتبار به هرمحل به نسبت جمعیت باشد (صحیح است) چون درهرجاجمعیت زیاداست دانش آموزهم بیشتراست خواهش میکنم آقای ناظرزاده باین توضیح توجه بفرمایندوازاین لایحه دفاع بفرمایند.

عبدالرحمن فرامرزی – عرض کنم این پیشنهاد رامن کردم برای اینکه آقای شمس قناتآبادی فرمایشاتی کردند که این فرمایشات ازلحاظ اخلاق فردی بسیارصحیح است ولی ازلحاظ اخلاق اجتماعی اینطورنیست مایک زندگی فرد داریم ویک زندگی جامعه هروقتیکه زندگی فردبازندگی جامعه اصکاک پیداکردحتما بایدزندگی فرد رافدای زندگی جامعه کرد (صحیح است) واین اتوبوسرانی تهران که خودتان میبینید برای اینکه یک قران زیادتربگیرد یعنی یک مسافر رازودترسواربکند به آدم میزند به اتومبیل میزند به حیوان میزندازجاده منحرف میشودخلاصه همه چیز میکند وهیچ چیزدرنظراین راننده نیست جزاینکه یک مسافرزودترشواربکند که یک قران زیادتربگیرد علتش چیست؟

شمس قناتآبادی – بنده اساسا بافوریت اول موافق بودم چون آقای مکی فرمودند که بنده بافوریت دوم مخالفم من خواستم بعنوان مخالف بافوریت اول یک مطالبی عرض کنم یک مثلی است معرف است که میگویندچاه نکنده نمیشودمناررادزدید بایداول چاه کنده شود بعدمناردزدیده شوددراین که وضع اتوبوسرانی شهرتهران بسیاربسیارخراب است هیچ شک وشبههای درش نیست (صحیح است) ودراین که بیشتراین خرابی هم معلول کارها وروشهاواعمال بدی است که دراداره راهنمایی میشودواین هیچ شک وشبههای درش نیست یعنیآبادی اتوبوسرانی شهرتهران بستگی کامل بابهبودوضع اداره راهنمایی دارد این مطلب تذکراعرض شد بعدمیخواهم یک مطلبی راتوجه بدهم این اتوبوس رانی که درتهران میشود الان این خطوط وشعبات وشرکتهای خصوصی که هست اینها غالبامتعلق به مردم فقیروبیچاره وبدبخت است این اتوبوسهایی که آقایان میبینند درخطوط مشغول حمل مسافرندغالبایک اتوبوس مال چندین نفراست که یک دانگ ودودانگ وسه دانگ سهم دارند واگربناشود این شرکتی که میخواهدتشکیل شود با این دوفوریتی که دراین لایحه هست دراین لایحه عنایتی به وضع کسانی که الان توی این مملکت کاردارند ویک لقمه نان بخورونمیری دارند یعنی بقدری نیست که بتوانندشکم خودشان وبچه هایشان راسیربکنندنشود وبایددراین لایحه کاملادقت وبررسی شود وآن راههای مختلفی که حق این دستهای که الان دارند کارمیکنند ونان میخورند وسربارجامعه هم نیستند وبرای دولت هم آزار وصدمهای ندارند باکدیمین وعرق جبین نان تهیه میکنند فکری بحال آنها بشودواگردراین لایحه خوب رسیدگی نشد ومراعات این نکته نشودنتیجه اش این است که شهرداری ووزارت کشورآمدهاست وضع اتوبوسرانی تهران وسایرشهرستانهاراتنظیم بکندحالاچقدر موفق بشود وچقدردرتنظیم کردن این مطلب پیشرفت خواهد نمودیک حرفی است که مربوط به آیندهاست امایک نتیجه وعکس العمل دارد وآن این است که اکثراین افراد ممکن است ازکاربرکنارشوندواتوبوس هایشان زائدبماند وفکری بحالشان نشودویکعدهای بیکاربه بیکارهایی که الان توی این مملکت هستنداضافه بشودبنابراین بنده بافوریت از این نظرمخالفم نه اینکه با اصل لایحه ومنظم کردن اتوبوسرانی تهران وشهرستانها حتی اتوبوسرانی درسایرجادهها درسایرجاهایی که اتوبوس هست من مخالف نیستم من معتقدم که دولت بایداساسابرای مفهوم کلی اتوبوسرانی یک فکری بکند ولی نه باعجله که مباداباین دسته ظلم بشود وحق یک عدهای ضایع بشودویک دستهای هم بیکاربشوند وبیکاری اینها یک مشکلی براین همه مشکلاتی که دراین مملکت ازطرف بیکارها هست اضافه بشود وبنده مخالف با این وضع هستم.

ضمنادر۲ ماهه اخیر ۳ نفرازکارمندان این وزارت خانه با استفاده ازبورسهای سازمان بین المللی برای تکمیل اطلاعات بهزینه سازمانهای مزبور باروپا عزیمت نمودهاند. ملک مدنی – بیانات جناب آقای قناتآبادی اصولا صحیح است تصورمیکنم وزارت کشورهم عنایتی باین مطلب داشته ومثل این که دربیان کوتاه ومختصرومفیدی که آقای وزیرکشورفرمودند اشاره باین مطلب شد مامیخواهیم که وضع اتوبوسرانی شهرتهران راکه یک شهر مهم وپرجمعیتی شده سروصورتی بدهیم (صحیح است) وبایدهم سرو صورت داده شود (صحیح است) انصافا این وضعی که فعلاموجوداست هیچ دستهای نیست که راضی باشد ودرعین حال شان حکومت فعلی هم این است که درمسائلی که مربوط به طبقات عامه مردم است توجه خاصی داشته باشد.

این لوح به مکانی به نام قلعه تاوری و تارمکیس ارجاع داده شده است. ث – کمک به ایجاد و تقویت دفاتر طرح و برنامه شهرداریها. نایب رئیس – درموقع طرح بودجه البته درنظر گرفته میشود. بطوریکه آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارندسال تحصیلی فرهنگی معمولا ازنیمه هرسال یعنی موقع افتتاح دبستانها ودبیرستانها آغاز میشودوبا احتیاج روزافزون بتاسیس مدارس جدیدوزارت فرهنگ بایددرشهریور ماه آموزگاران ودبیران جدید را استخدام ولوازم واثاثیه دبستانهاراخریداری کندتادرموقع افتتاح مدارس هده زیادی نوآموزان بلاتکلیف وسرگردان نمانند (صحیح است) اگربودجه کشور درموقع خودتصویب شودازاین لحاظ نگرانی واشکالی پیش نمیآید ولی چون سالهاست که بودجه کشور بطور یکدوازدهم میگذرد ترتیب پرداخت این اعتبارات دچاراشکال میشود وبهمین جهت ماده واحده اضافه اعتبارفرهنگ پس ازمطالعه در کمیسیون فرهنگ وبودجه تصویب شده وامروزتقدیم مجلس میگرددومبلغ پیش ازدوازده میلیون تومان است وقسمتی از آن برای اجرای تعلیمات اجباری است که بعقیده بسیاری اساسی ترین پایه ترقی آینده کشور و فرهنگ خواهدبود یک قسمتش مربوط باستخدام معلمین جدیدخواهدبود وقسمت دیگرش هم برای خرید لوازم و اثاثیه برای مدارس است.

این بودفهرستی ازآنچه درسه ماهه اول اختیارات صورت گرفته وچنانکه فوقا اشاره شد کارهای اساسی دیگری نیز درجریان است که نتیجه آن درگزارش بعدی باطلاع خواهدرسید. نایب رئیس – لایحه اضافه اعتباروزارت فرهنگ مطرح است (بشرح زیرقرائت شد) گزارش ازکمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی. نایب رئیس – پیشنهادی ازآقای عبدالرحمن فرامرزی رسیدهاست که قرائت میشود (بشرح زیرقرائت شد) پیشنهاد میکنم که لایحه ازدستورخارج شود. فرامرزی – آقاپیغمبرگفتهاست نبایدکوچ نشینی نمود چراکوچ نشین باشند؟

عبدالرحمن فرامرزی – بفرمایید پیشنهاد بنده خوانده شود. مکی- بنده بفوریت اول این لایحه رای دادم واصولا موافق هستم که کاراتوبوسرانی نظم وترتیبی پیداکندمخصوصا جلوی متنفذین درامرحمل ونقل وبخصوص بازی کردن باجان مردم گرفته شود (صحیح است) اساس اینکارراموقعی که بنده معاون شهرداری تهران بودم گذاشتم ولی درخلال رسیدگی باین کاربمشکلاتی برخوردیم. و لازم دانستم مراتب امتنان و خرسندی مجلس شورای ملی را از دادخواهی دیوان نامبرده اظهار و ابراز دارم هرچند کشور ایران در امور داخلی خود هیچوقت اجازه مداخله به بیگانگان را نمیدهد (صحیح است) ولی همین رای دیوان دادگستری لاهه ثابت کرد که در دنیای مغرب ملتهای بسیاری از مبارزات ملت ما وجدانا و قلبا پشتیبانی مینمایند و ملت ایران که همواره طالب صلح و آسایش است از این رای عادلانه که در استحکام مبانی صلح موثر میباشد کمال تشکر و حق شناسی را خواهد داشت (صحیح است).

وکیل پور- عرض کنم که در جلسه گذشته ضمن تلگرافاتی که تقدیم شدهاست دهبید از قلم افتادهاست و ضمنا یک تلگرافی هم فراموش کردم خدمتتان تقدیم کنم از جهرمیهای مقیم شیراز است دائر به پشتیبانی از آقای دکترمصدق. بمنظور ایجاد قدرت قانونی برای انجام وظایف بازرسی کاروتامین حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران که حائزاهمیت بوده وقسمیت ازنارضایتیهای کارگران را درسراسرکشور مرتفع خواهدنمودلایحه قانونی وآئین نامه بازرسی کارراتهیه وکمیسیونی مرکب ازپزشکان وکارمندان صلاحیت دارمشغول تهیه آئین نامه حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران میباشد که بزودی حاضروبضمیمه لایحه قانون جدیدکار برای تصویب تقدیم خواهدشد بعلاوه نظر باینکه ساختمان واستعمال دیگهای بخار کورههای نفت سوزوظروف تحت فشاردر کشورتوسعه یافته ولی درساختمان بهره برداری ازآنها نظارتی بعمل نیامده واغلب موجب بروز سوانح جانی برای کارگران میگرددکمیسیونی مرکب ازمهندسین متخصص مامورشده که بامطالعه قوانین وآئین نامههای مصوبه نظیر سایرممالک آئین نامه جامعی تهیه نمایدوبزودی مورداستفاده قرارگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید