قدیمیترین دریاچه جهان

چون همه مواد جذب شده از روده (غیر از چربیها) به کبد منتقل میشوند، داروهایی که در کبد متابولیزه میشوند، نباید به طریق خوراکی مصرف شوند. بر همین مبنا تصمی مگیری میکند‪ .‬روستایی‬ ‫پوراصغر‪ :‬شاخص باید زمانبندی داشته باشد‪ .‬شفاف‪ ،‬قابل دسترس و‬ ‫قابل بررسی تطبیقی باشد‪.‬‬‫شاخصهای جهانی هم بینقص نیستند و دقت نظر میخواهند‪ .‬مثل ًا مرتب که سهل است تمام طرحها هم بر همین مبنای سود ظاهری و سطحی‬‫شاخص بینالمللی ‪( EPI‬شاخص عملکرد محیطزیستی) دانشگاه ییل را عنوان محاسبه و عمل میشود‪ .‬اگر معیارهای سرزمینی و اکولوژیک مبنای‬‫میکنیم‪ .‬این شاخص تعدادی زیرشاخص دارد که با جمع بندی و بر اساس اندیشه و عمل و توسعه نباشند توسعه همین م یشود که شده است‪.‬‬‫آنها ردهبندی کشورها در محیط زیس ت اعلام میشود‪ .‬درنظر داشته باشیم که توسعه فاجعهبار بدون تأمین سعادت و رفاه و اشتغال همراه با بیتفاوتی‬‫هر شاخصی را نباید چشم بسته قبول کنیم‪ .‬گاهی شاخصهای جهانی چنین عمومی‪ .‬هرکسی و هر ادارهای و وزارتخان های برای خودش تصمیم‬‫تداعی میکنند که عامل تخریب محیطزیست‪ ،‬کشورهای درحال توسعهاند‪ .‬در میگیرد که چکار کند‪ .‬در پروژه حفاظت زاگرس چهار استاندار آوردیم و‬‫این موارد و برای اثبات چنین ادعاهایی شاخصهایی مانند امید به زندگی و نشاندیم و تفاهمنامه امضا کردند‪ .‬هفته بعد کیی از استاندارها عوض شد‬ ‫بازده اکولوژیک را استفاده میکنند‪ .‬به جای اینکه سرانه مطلق انتشار گازهای و تفاهمنامه به هم خورد‪.‬‬‫گلخان های را درنظر بگیرند که مثل ًا امرکیا ‪ 20‬تن است و بنگلادش ‪ 500‬گرم برای اینکه بودج هها استانیاند‪ .‬اینجاست که کیپارچگی در مدیریت‬‫نامقدور است‪ .‬خیلی از مناطق بین استا نهاست و یا در آن منافع مشترک‬ ‫است‪ ،‬بازده اکولوژیک را م یگیرند که مثل ًا به ازای هر واحد ‪ GDP‬چه قدر‬‫دارند‪ .‬با این قانونها و نگر شها چگونه م یتوا نهماهنگی داشت و‬ ‫را که‬ ‫مردم بوتسوانا‬ ‫میکنند‪ .‬امید به زندگی را ملاک میگیرند و‬ ‫‪C4o02‬دمرنتصشدر‬‫سرزمین و حفاظت را مبنا قرار داد‪ .‬یک موقعی آب منطق های داشتیم آن‬ ‫اینها‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ایدز دارند و امید به زندگی از ‪ 60‬به ‪ 40‬سال‬‫به محیطزیست ربط مستقیمی ندارند‪ .‬با این شاخصها کشورهایی مثل ما آخر را هم به استانی تبدیل کردند‪ .‬برای اینکه بودجه استانی شد‪ .‬مدیریت آب‬‫جدول قرار میگیرند و قدرت چانهزنیشان در مجامع بی نالمللی پایین میآید‪ .‬باید بر مبنای حوضه آبریز باشد یعنی نگاه اکولوژیک م یخواهد ولی کو‬‫ولی شاخص ردپای اکولوژیک واقعیتر و حقیقتنماتر است‪ .‬با این شاخص این نوع نگاه؟

‫قبل از انقلاب هم اين چنين بوده است؛ نمونهاش كارخانه چوكا‪ .‬كارخانه‬ ‫طر حهاي تصفيه فاضلاب استانهاي شمالي هم بايد تكميل و تمام شوند‪.‬‬‫چوكا با ظرفيت ‪ 150‬هزار تن مناسب جنگلهاي جلگهاي كاناداست‪.‬‬ ‫حفاظت فقط با كارهاي ايجابي صورت نم يگيرد بلكه كارهای سلبي‬‫براي نوار باريكي از جنگلهاي شمال چنين سازه عظيمي نبايد طراحي‬ ‫هم لازم دارد يعني جاهايي هم لازم است كه از فعاليت مخرب و‬ ‫ميشد‪ .‬سالهاي سال است كه به جنگلها آسيب ميزند‪.‬‬ ‫آلودهكننده جلوگیری شود‪.‬‬‫مشكل اصلي برنامهريزي در كشور ما آن است كه با نگاه سازهاي و‬ ‫پوراصغر‪ :‬همي نطور است‪ .‬اما ابزارهاي قهريه كفايت نميكنند‪ .‬ابزارهاي‬‫مهندسي م يخواهيم مشكلات را حل كنيم‪ .‬مقامات سیاسی بدون نگاه‬ ‫مالي (ابزارهای اقتصادی) هم ميتوانند كمك كنند‪ .‬در بسياري كشورها‬‫جامع فكر ميكنند كه اگر فلان تأسيسات عظيم احداث بشود مشكل‬ ‫در كنار قوانين و مقررات از ابزار عوارض و ماليات استفاده ميشود و آن‬‫اشتغال حل ميشود‪ .‬در صورتي كه طرحهاي توسعه بايد هماهنگ با‬ ‫وجوه وارد صندوق محي طزيست ميشود‪ .‬اين صندوق اگر شكل بگيرد‬‫ساير طرحها‪ ،‬متناسب با جغرافياي محل‪ ،‬بر اساس اولويتها و بسياري‬ ‫ميتواند حتي مستقل از دولت اثرگذار باشد‪ .‬مثل ًا ميتوانند براي امور‬ ‫ملاحظات ديگر اجرا شوند‪.‬‬ ‫ترويجي و آموزشي هزينه كنند‪.‬‬‫رياضي‪ :‬اين نگاه سازهاي برای عده ای منافع اقتصادي دارد و م يتوانند‬ ‫حالا وقتي سازمان محي طزيست مانع آلايندگي يك واحد صنعتي ميشود‪،‬‬‫با آن‪ ،‬کارهای انجام شده را به نمایش گذارند‪ .‬ولی کارهای سلبی مانند‬ ‫متولی آن واحد م يگويد كه راهكار نشان دهيد و براي ايجاد تصفي هخانه‬‫جلوگیری از چرای مفرط دام اهلی و ممانعت از تخریب محیط زیست با‬ ‫يا نصب سیستم فيلتراسيون منابع مالي معرفي كنيد‪ .‬ولي براي فلان واحد‬ ‫صنعتی توليدكننده‪ ،‬باز پرداخت وام ‪ 20‬درصدي میسر نيست‪ .‬باید‬ ‫وجود اهمیت زیاد‪ ،‬چنین منفعت وجنبه ای ندارد‪.‬‬ ‫راهکارهایی جستجو شود که برای اقدامات محیطزیستی وام ‪ 2‬يا ‪4‬‬‫در اجراي برنامه پنجم اموري از قلم افتادهاند كه بسيار مهماند‪ .‬در ارتباط‬‫با توسعه پايدار و منابع آب در كشور در بند ‪ 2‬ماده ‪ 140‬چنین آمده است‪:‬‬ ‫درصدي بدهند‪.‬‬‫«اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلو بالمنفعه نمودن برداشتهاي‬ ‫ممانعت از فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و بخش خصوصی شاید‬‫غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي‬ ‫میسر باشد ولی در طر حها و پروژههای بزرگ که اغلب دولتی هستند‬‫آب فاقد پروان ه» كه انجام نشده و حتی به تعداد چاههای غیرمجاز هم‬ ‫مثل سدسازي و انتقال بين حوضهاي آب برنام ههای توسعه تاثیری در‬‫اضافه شده است‪ .‬یا این که بند ‪ 3‬همان ماده خواستار نصب كنتور حجمی‬‫بر روي كليه چاههاي آب داراي پروانه به هزينه مالك است‪ .‬يعني هرچه‬ ‫مهار آنها نداشتند‪.‬‬‫چاه مجاز در كشور موجود است بايد در برنامه پنجم به كنتور حجمی‬ ‫پوراصغر‪ :‬يكي از مشكلات دخالت ديدگاهها و منافع استاني و منطقهاي‬‫مجهز ميشد‪ ،‬که اين هم انجام نشده و يا اقدام در خصوص آن بسيار‬ ‫است‪ .‬برخي از اين نوع فعاليتها ای نگونه تصميمگيري و اجرا ميشوند‪.‬‬‫ناچيز بوده است‪ .‬همچنین در بند ‪ 5‬آن ماده نوشته شده است تراز منفي‬‫سفرههاي آب زيرزميني در دش تها نسبت به سال آخر برنامه چهارم‬ ‫كارشناسها هم نميتوانند مقاومت و مخالفت بكنند‪.‬‬‫حداقل ‪ 25‬درصد با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبود يابد و‬‫استقرار نظام بهرهبرداري مناسب از دش تهاي موضوع اين بند طبق اهداف‬‫پيشبيني شده تحقق يابد‪ .‬ولي كو؟

‫کنکاان‪E‬ر‪S‬ژش‪H‬ی‬ ‫كشاورزي‪ ،‬منابع طبيعي‪ ،‬محي طزيست و گردشگري نسبت به اعمال‬ ‫مديريت يكپارچه با مشاركت بهرهبرداران در دشتهاي اطراف تالابها‬ ‫اقدام کند‪ .‬ولی همه اين موارد روي كاغذ باقی مانده است‪.‬‬ ‫يا مثل ًا ساحل دريا‪ ،‬که در کشور ما هم اراضي ملي است و هم انفال‪.‬‬ ‫يعني دوجانبه بايد حفاظت شود‪ .‬در حالی که شما کمتر كشوری در دنيا‬ ‫پيدا می كنيد كه اكثر سواحل آ ن مانند دریای خزر اشغال شده باشد‪ .‬در‬ ‫برنامههاي چهارم و پنجم به اين امور پرداختهاند ولي همهاش فقط حرف‬ ‫بوده است‪ .‬زیرا اغلب نهادها و ارگانهاي دولتي و شبه دولتي این مناطق‬ ‫ساحلي را به عنوا نهای گوناگون اشغال كردهاند‪.‬‬ ‫پوراصغر‪ :‬در برنامه پنجم آمده است كه وزارت نفت مكلف است نسبت‬ ‫به سوخترساني روستاها و جنگ لنشينان اقدام كند‪ .‬ظاهرش خوب‬ ‫است اما پيامدهايي هم دارد‪ .‬در ايران روزي ‪ 600‬ميليون مترمكعب گاز‬‫مصرف ميشود‪ ،‬به اندازه مصرف اروپا‪ .‬حدود ‪ 400‬ميليون مترمكعب همچنین بدون توجه به دانش حفاظت از طبيعت‪ ،‬زمينهای جنگلی و‬ ‫مصرف خانوارهاست‪ .‬در كمتر كشوري در دنيا اين همه گازكشي شده علفزارها زير كشت رفتهاند‪.‬‬‫است‪ .‬در صورتي كه ميتوانستيم آن گاز را تبديل به برق كنيم‪ .‬به دليل اگر م يخواهيم وضع بهتر شود بايد چند الزام و ضرورت را درنظر داشته‬ ‫همين رويه غلط‪ ،‬هزينههاي بالايي به كشور تحميل شده است‪ .‬الان ما باشيم‪ .‬والا برنامه ششم هم راه به جايي نخواهد برد‪:‬‬‫يكي اينكه به آگاهسازي عمومي و تغيير نگرش در تمام سطوح جامعه اهميت‬ ‫ما در‬ ‫داخلي‬ ‫ميكنيم‪ .‬توليد ناخالص‬ ‫منتشر‬ ‫ميليون تن‬ ‫حدود ‪700‬‬‫لازم داده شود‪ .‬درست است كه خيلي وق تها سوءاستفادههایی را م يبينيم‪،‬‬ ‫ميزان‬ ‫است‪.‬‬ ‫برابر ‪ 242‬ميليارد دلار‬ ‫‪2005‬‬ ‫ثا‪2‬ب‪o‬ت‪C‬‬ ‫به قيمت‬ ‫سال ‪2012‬‬‫انتشار گازهاي گلخانهاي تركيه با ساختار اقتصادي مشابه ما كه حدود ولي حتي افراد صالح هم اغلب م يگويند كه محي طزيست چيست؟

براي اينكه روابط بهرهبردار‬‫اینکه زيرساخ تهايشان مهيا شده‬ ‫سازمان محیط زیست باید بتواند عوامل‬ ‫و سازمان جنگ لها برملا ميشود‪ .‬پس‬‫باشند‪ .‬درنتيجه فاضلابهايشان نيز وارد‬ ‫دخیل در خشک شدن دریاچه ارومیه را به‬ ‫اين سازمان جنگلها چگونه ميتواند‬ ‫رودخانه ميشود‪.‬‬ ‫محاکمه بکشد‬ ‫حفاظت كند؟ ‬‫ميكردند و در منطقه ساحلی آن بنا احداث ميشد‪ .‬به محض اينكه آب دوم اينكه ساختارهاي معيوب بايد اصلاح شوند‪ .‬با محي طزيست‪ ،‬منابع‬‫بالا آمد خسارت داديم‪ ،‬در حالی که دريا حق خودش را پس گرفته بود‪ .‬طبيعي‪ ،‬شيلات‪ ،‬حياتوحش‪ ،‬جنگ لها و به طور کلی با جنبه ها ی گوناگون‬‫چرا بايد بتوانیم به طبيعت و از جمله به دريا تجاوز كنيم كه به چنين تنوع زیستی بايد با زبان اكولوژي برخورد كرد‪ .‬چگونگی مدیریت بر‬‫پيامدهايي منجر شود ؟

‬‫منابع طبیعی‪ ،‬پیشگیری از آلودگی بخصوص در کلا نشهرها‪ ،‬توانمندساز یها هم سیاس تها و هم برنام هها ضمانت اجرایی دارند‪ .‬سیاس تها توسط رهبری‬‫رصد م یشود و به ایشان گزارش داده م یشود و در مورد برنام هها دول تها‬ ‫و ارزیابی زیس تمحیطی در برنامه سوم موردتوجه قرار م یگیرد‪.‬‬ ‫برنامه چهارم (‪ )1384-1390‬کیی از بهترین برنام ههایی است که به موضوع مکل فاند گزارش خود را به مجلس ارائه دهند‪.‬‬‫محی طزیست پرداخته است‪ .‬یعنی علاوهبر اینکه فصل آمایش و محیط زیست در ضمن برنام ههای بودج های سنواتی هم جزیی از برنام هاند‪ .‬بنابراین موقع‬‫دارد در سایر مواد و موارد نیز به محی طزیست توجه شده است‪ .‬در این برنامه بودج هریزی باید برنامه ‪ 5‬ساله در نظر گرفته شود‪ .‬بی شک ضمانت اجرایی‬ ‫بح ثهای جدیدی مطرح م یشود مثل ارز شگذاری زیس تمحیطی و گنجاندن در این چند گلوگاه خودش را نشان م یدهد‪.‬‬ ‫این ارز شها در حسا بهای ملی‪ ،‬صندوق ملی محی طزیست‪ ،‬پایش منابع‬ ‫آلاینده‪ ،‬استاندارد کردن تعداد و سطح مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان ملاحظات محیط زیستی چه سهمی در برنامه ششم دارند؟

بدون شناسايي عامل بيماري نميتوانيد درمان كنيد‪.‬‬‫پوراصغر‪ :‬برنامه چهارم به نظرم برنامه خوبي بود‪ .‬پنج كاركرد داشت و از سازمان نتوانست آن را نهادينه كند‪ .‬در مجموع به نظرم در برنامه پنجم‬ ‫تمام حوزهها مشاركت داشتند‪ 64 .‬سند توليد شد‪ .‬از جمله سند فرابخش تحقق ملاحظات محيطزيستي حدود ‪ 20‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫محي طزيست‪ .‬در این سند آموزش و سازگاري توسعه با محي طزيست و‬ ‫غيره به تفصيل مورد توجه و دقت قرار گرفته بود‪ .‬ولي با تغيير دولت چه عواملي در عدم تحقق مؤثر بودند؟ گفتند که وارد خلیج فارس میشود‪.‬‬ ‫زهزاد‪ :‬در برنامه چهارم قرار بود همه وزارتخان هها معاونت محی طزیست‬‫از کجا؟

پاسخ: هر چه سطح تماس نیرو با سطح کمتر باشد، فشار وارد شده به سطح بیشتر میشود. جراحی بهمنظور برداشتن قسمتی یا تمام رودهی بزرگ انجام و به آن کولکتومی گفته میشود. سد بزرگ ارس در غرب جلفا بر روی این رود خانه ساخته شده است و دریاچه ی بزرگ پشت سد فضای مناسبی را برای تفریح ساكنین و گردشگران شده است. وی ادامه داد: بارندگیهای اخیر از یکسو و از طرف دیگر انتقال ۲.۵ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد به این تالاب موجب احیای آن شده و زمینه بسیار مناسبی را برای زیست و استراحت پرندگان مهاجر در این پهنه آبی به وجود آورده است.

شما میتوانید برای یک استراحت کوتاه مدت و صرف ناهار توفقی در این پارک داشته باشید و از امکانات تفریحی آنجا مانند اسب سواری، کارتینگ و… با این توضیحات اگر هدف شما فقط بازدید از رقص زیبای فوارهها در میان نورپردازیهای تماشایی در دریاچه مصنوعی برج خلیفه است، باید بگوییم که تفاوتی ندارد که چه فصل یا چه ماهی از سال برای بازدید از آن اقدام کنید. اگر زمانی تصمیم گرفتید که به تهران سفر کنید میتوانید برای اجاره اقامتگاه به سایت پینورست سر بزنید.

با این همه ی اشتیاق، تصمیم گیری برای به کجا رفتن کمی سخت است و باید خوب اطرافت را بشناسی. باید سازوکارهای کارآمدی به کار گرفت‪ .‬صنایع و‬‫گوناگون مطرح شد مانند احداث سد انحرافی و غیره‪ .‬بنده هم آنجا بودم‪.‬‬‫سؤال کردم که به فرض همه این تمهیدات را انجام دادید و رسوبات را‬ ‫شرکتها باید دفتر نظارت و پایش داشته باشند‪.‬‬‫خارج کردند کجا میخواهید بریزید؟ بعد از مدتی میزان تراکم جمعیت در تعهران به بیشترین میزان خود رسید و در سال 1389 توسط مجلس تشخیص داده شد که تراکم جمعیت در تهران به بیشترین میزان خود رسیده است؛ در سال 1389 مجلس اعلام کرد که تراکم جمعیت در شهر تهران بیش از اندازه است و به همین دلیل ساخت و ساز در این منطقه شروع شد.

‬ ‫پوراصغر‪ :‬تمام برنامهها یک بخش نظارت دارد‪ .‬مشکل ما در نظارت این‬ ‫است که شاخص کم داریم‪ .‬مثل ًا م یخواهید از وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫گزارش عملکرد بگیرید آنقدر توضیح و تفسیر تحویل میدهند که اصل‬ ‫موضوع فراموش میشود‪ .‬اگر شاخص باشد با چند مقیاس و معیار و عدد‬ ‫و رقم عملکردها معلوم میشوند‪ .‬البته شاخصهایی که معنادار‪ ،‬گویا و‬ ‫قابل درک باشند‪ .‬وقتی از شدت انرژی صحبت میکنید برای همه قابل‬ ‫درک است یعنی به ازای هر واحد مصرف انرژی چقدر تولید ناخالص‬ ‫داخلی داریم‪ .‬اما در حوزههای محی طزیست شاخ صهای کمی‪ ،‬کم داریم‪.‬‬‫مثل ًا نمیدانیم شاخص یکفیت آب چقدر است با چه شاخصی که مورد زهزاد‪ :‬چند سال است که دنبال مطالعات آمایشایم‪ .‬کشورهای بزرگ حتم ًا‬‫اجماع همه باش د م یتوان آن را اندازه گیری کرد‪ .‬هر چند شاخ صهای باید طرح آمایش داشته باشند‪ ،‬تا بر اساس توانهای طبیعی برنام هریزی‬‫یکفی متعددی پیشنهاد شده است‪ ،‬اما با بروز آلایندههای نوظهور باید توسعه و بارگذاری داشته باشند و ساخت و ساز صورت گیرد‪ .‬وقتی‬‫طرح آمایش نداشته باشیم آستانه اشرفیه‬ ‫شاخ صهای یکفی بازنگری شود‪.‬‬‫هم میرود شهر صنعتی درست میکند‬‫و معلوم نیست که چه تولیدی و با چه‬ ‫یکفیتی ارائه میدهد‪.‬‬ ‫ریاضی‪ :‬تخریب سرزمین همان مختصر آب‬ ‫برهان ریاضی‪ :‬اغلب آمارها نامعتبراند‪.‬‬‫چرا آمایش نداریم‪ :‬چون اجازه م یدهیم‬ ‫و نان و شغل معاش را هم از کف م یرباید و‬ ‫شاخصها هم فقط روی کاغذاند‪ .‬فرض‬‫هر فرد و ارگانی منافع خودش را دنبال‬ ‫کنید م یگوییم ک ه بیش از ‪ 8‬درصد سطح‬‫کند و به منافع پایدار ملی و حفظ‬ ‫مختل م یکند‪ .‬وقتی رودخانه به تالاب نریزد‪،‬‬ ‫کشور را مناطق تحت حفاظت تشیکل‬ ‫گردوغبار شهر و خانه و زندگی را بر باد م یدهد‬ ‫میدهند‪ .‬ولی کو؟

‬‫این مسایل هم به فرهنگ عمومی و جلب حمایت و مشارکت مردمی‬ ‫تا سیستم اصلاح نشود بهترین برنام ههای ‪ 5‬ساله هم ناکارآمد خواهند‬‫ارتباط دارد‪ .‬بسیاری از مشکلات محیطزیستی بدون مشارکت مردمی‬ ‫بود‪ .‬برنامه ششم هم م یشود مثل برنامه پنجم و سایر برنامهها‪ .‬اگر آنچه‬‫حل نمی شوند‪ .‬فرهنگ عمومی جامعه نیز عمدت ًا با مدارس و صدا و‬ ‫که روی کاغذ نوشته شده است اجرا میشد ما این همه گرفتاری نداشتیم‪.‬‬‫سیما و رسان هها ساخته میشوند که همگی دولتیاند‪ .‬دان شآموزان‬ ‫پوراصغر‪ :‬گاهی به ارزیابیها اعتنا نمیشود‪ .‬وقتی پروژهای مثل‬‫به مدارس میروند تا فقط حفظ کنند‪ ،‬با این حال مدام از ندانستن‬ ‫پتروشیمی طراحی میشود برای کاهش معضلات محیط زیستی آن در‬‫و رعایت نکردن مردم و فرهنگسازی میگویند‪ .‬ببینید که همین‬ ‫چارچوب طرح بهسازی‪ ،‬راهکارهای کاهش و حذف آلودگی پیشبینی‬‫تشکلهای محی طزیستی که میخواهند فرهنگسازی کنند با چه موانع‬ ‫میشود‪ ،‬ولی بعضا به اجرا درنمیآید و جریمهای هم تعلق نمیگیرد‪.‬‬ ‫این امور درسایر کشورها سازوکارها و راهکارهایی دارد‪ .‬مثل ًا از وجه‬ ‫و محدودی تهایی مواجه م یشوند‪.‬‬ ‫الضمانههای رعایت ملاحظات محیط زیستی استفاده می کنند و به همین‬‫زهزاد‪ :‬این هم به مدیریت کیپارچه ب ر میگردد‪ ،‬چیزی که ما نداریم‪.‬‬ ‫دلیل‪ ،‬تا مجری و پیمانکار و کارفرما پروژه را کامل اجرا نکنند هزینهها‬‫چون بین ارگا نها هماهنگی وجود ندارد‪ .‬مثال بزنم‪ .‬سد دز لایروبی‬ ‫پرداخت نمیشود‪ .‬حدود ‪ 30‬درصد صنایع در استان تهران قرار دارد‪.‬آیا‬‫م یخواست‪ .‬از اتریش و نروژ مشاور آوردند‪ .‬مشاورهای مجرب ایرانی‬ ‫سازمان محی طزیست با مثل ًا ‪ 50‬نفر نیروی گشت و بازرسی امکان رصد‬‫را هم گذاشتند کنار‪ .‬همین دو سه سال پیش بود‪ .‬برای اجرا گزین ههای‬ ‫و رسیدگی دارد؟

استفاده از نردبان باعث میشود سطح تماس افزایش یابدو نیروی وزن امدادگر روی کل سطح توزیع شود و در نتیجه فشار کم شود و احتمال شکستن یخ کاهش یابد. بنابرین استفاده مشترک و حفاظت زیست محیطی از رود ارس و نقش آفرینی آن در سایر حوزه ها نیازمند بازنگری و رویکرد همگرایی در روابط همه جانبه است تا بهره برداری اصولی از منابع آن تحت یک چارچوب قانونی مشخص انجام گیرد و از وقوع منازعه در سال های آتی پیشگیری شود. ‪ .‬برای اینکه آن موقع نگرش و تفکر را کنار بگذار‪ .‬سازمان مدیریت میبیند چقدر سرسبز شده و بودجه بعدی‬‫نسبت به حیات وحش مثل سایر اجزای منابع طبیعی نگاه بهرهبردارانه و را میدهد‪ .‬اما اگر درخت کنار بکارند سازمان مدیریت میگوید چیزی‬‫مصرفی بود‪ .‬ولی حالا در مقیاس جهانی نگاه اکولوژیک حاکم شده است‪ .‬نکاشتهای‪ .‬اگر ارزشیابی سازمان اینگونه باشد‪ ،‬ماجرای دریاچه ارومیه که‬‫خلاصه کنم نگرش و ساختار باید به گونهای تغییر یابند که موضوعهای مشاورهای دولتی و شبه دولتی خرابش کردند ‪ ،‬تکرا ر میشود و میدانید‬‫همگون کنار هم و زیر مدیریتی واحد قرار گیرند‪ .‬نباید امر حفاظ ت از که احیا و برگرداندن تخری بهای محیطزیستی به این آسانیها نیست‪.‬‬‫جنگل و علفزار دراختیار بهرهبردار باشد‪ .‬حالا جنگل و علفزار را به در مورد دریاچه ارومیه سازمان محی طزیست در وهله اول باید بیاید و‬‫جایی سپردهایم که معاونت دیگری برای دامداری دارد و هد فاش تولید بگوید که پارک ملی من در معرض خطر قرار گرفته است‪ .‬اما سازما نهای‬‫هرچه بیشتر گوشت قرمز است‪ .‬بنابراین نیازها و فوریتها و این که محی طزیست استانهای آذربایجان غربی و شرقی پیمانکار شدهاند‪ .‬فلان‬‫باید بیشتر تولید کنیم باع ث م یشود که دیگر به فکر حفاظت و پایداری جا مالچ بپاشند و این جور کارها‪ .‬در صورتی که سازمان محی طزیست‬‫سرزمین و علفزار و منابع آب و خاک نباشند و یا اینکه آن را در اولویت باید در بالاترین موضع و موقعیت قرار بگیرد تا بتواند عوامل دخیل در‬‫بعدی قرار دهند‪ .‬در صورتی که مسوولیت منابع طبیعی اگر در دست خشک شدن دریاچه را نقد کند‪ ،‬زیر سؤال ببرد و به محاکمه بکشد‪ .‬هر‬‫بهرهبردار نبود و دست حفاظت کننده بود کم و بیش در برابر تقاضای پروژهای باید ارزیابی اثرات محی طزیستی بشود‪ .‬همین حالا هم باید پرسید‬‫غیر منطقی بهره بردار مقاومت میکرد‪ .‬جان کلام اینجا است که مدیریت که چطور میخواهید دور دریاچه را بدون ارزیابی مالچ پاشی کنید؟

ستاره | سرویس هنر – وقتی به تماشای منظرههای زیبا از طبیعت میپردازیم روح تازهای به وجودمان القا میشود و به ما انرژی بسیاری میبخشد. اطراف این غار نیز محل اقامت و استراحت بسیاری از مسافرانی است که به قصد بازدید از دریاچه و سایر جاذبههای دیدنی آن به این منطقه سفر میکنند. رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان مهاباد گفت: تالاب بینالمللی کانی برازان به دلیل تنوع غذایی، وضعیت و امنیت مناسب هماکنون به یکی از استراحت گاهها و زیستگاههای مهم پرندگان در شمال غرب کشور تبدیلشده و همهساله پذیرای شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجری آبزی و کنار آبزی است که در مسیر پرواز خود وارد این تالاب میشوند.

سخنور تصریح کرد: این پرندگان مهاجر در ادامه مسیر کوچ خود از شمال به جنوب، مدتی را در این تالاب به استراحت و تغذیه میپردازند و با کاهش دما در این منطقه، کوچ خود را به مناطق گرمتر ادامه خواهند داد. در همان سال اولین درگیریها میان ارتش سوریه و رژیم صهیونیستی در اطراف دریاچه طبریه رخ داد و صهیونیستها به دنبال افزایش سهم خود از این دریاچه بودند، بنابراین در جنگی که سه سال بعد در سال ۱۹۶۷ رخ داد، ارتش اسرائیل توانست تمامی جولان را و تمامی دریاچه طبریه را اشغال کرده و از آن خود کند و از این رو یک اهرم بسیار مهم برای فشار به اردن که در پایین دست دریاچه واقع شده به دست آورد.

‬‬ ‫و ای نها سیاه نمایی نیست چراکه خود مسوولان در این روزها بسیار بیش از ای نها گفتند و در مبارزات‬ ‫انتخاباتی بهجای اعلام برنامهها و تصویر چشمانداز روشن‪ ،‬سیاههای بلند بالا از سیاهکاریهای طرف دیگر‬ ‫را به رخ کشیدند‪.‬‬ ‫وعدههای شیرینی که بعضی کاندیداهای نمایندگی به مردم شهرها و روستاها دادند‪ ،‬تکرار سناریوی سالهای‬ ‫گذشته بود که حتی در صورت اجرا‪ ،‬تنها شانس آن نماینده را برای انتخاب دوره بعد بالا م یبرد اما چهبسا‬ ‫مانعی درراه توسعه پایدار باشد‪.‬‬ ‫جا دارد از خود بپرسیم که چرا چنین است؟

دیدگاهتان را بنویسید