دانلود فرهنگ لغت فارسی عربی تونجی دانلود رایگان فرهنگ لغت فارسی عربی

۱۶ سرطان , ۱۳۹۱ آقای مسعود بدون دلیل ادعا می کند که در افغانستان هیچ سندی مبنی بر ایران بودنش وجود ندارد، گل پسر همین اوستا که ۳۶۰۰ سال پیش نوشته شده همه از سرزمین افغانستان به عنوان شهرهای ائیرینم وئیجه یاد می کند. ما که فرزندان وییم همداستان نباشیم که تو سخن پدر ما پیش از این که گفتی برداری و فرو نهی، ناچار بایستادم. برای این کار میتوانید یک دفترچه با سایزی که همه جا قابل حمل باشد انتخاب کنید. شایان ذکر است لهجه ی ” دری ” پس از آنکه به عنوان زبان و لهجه ی، رسمی سیاسی و ادبی در همه جای ایران انتشار یافت بر همان وضع اصلی و ابتدایی خود باقی نماند .

پیش از آن همه او را شاعر پارسی میشناختند و مردمان شهرهای آن دوران پارسی بودند. هرکسى که قادر شد صفت “درى” تعريف کرد که اين لقب براى کدام زبان است بدون استفاده از نام “پارسى باستانى” پارسى ميانه و پارسى نو که برايش فارسى هم گفته شد است تشريح تعريف و بيان و افاده کرد و يک لغت نامه درى به من نام و منبع داد. چون زبان فارسى دری بعنوان زبان شعر و ادبیات، دراصل، « زبان مهاجردیوانی و ادبی » از شرق افغانستان ( بلخ ) و آسیای میانه به خراسان کنونی ایران تا شهرهای مرکزی ( شیراز و اصفهان )، در« دربارها »ی سلاطین ( اغلب ترك ) بعد ازاسلام بوده است، و درانتساب به دربار، آن را« درى » خواندهاند وهیچ زبان دیگری پیش از اسلام « درى » خوانده نشده است.

کردن, خوردن, زدن, نوشتن, گپيدن, نوشيدن آيا فارسى است ويا درى ويا تاجيکى! تازه برخلاف ادعای محمدرضا هیئت و همفکران پانترکیستش که دم گرگدوستی در فرهنگ ترکی را میزنند در تمامی اشعار راستین نظامی گنجوی، گرگ یک حیوان درنده و موذی و پست معرفی شده است! که روبه دام بیند گرگ ماهی. برخلاف دیگر فرهنگ ها که گرگ بیشتر به معنی خونخوار بکار برده می شود، در فرهنگ ترکی، گرگ دارای مفهومی بسیار مثبت بوده و مجازا به معنی فرد آگاه و کسی که زیاد می داند، کاربرد دارد. از جمله ویژگی های بارز این کتاب که آن را از دیگر کتاب های مشابه متمایز می کند، دسته بندی لغات به صورت روزانه است.

در حالیکه حتی یک بیت غیرفارسی از نظامی گنجوی وجود ندارد. البته منظور دیاکانوف از آذربایجانی همان ترکزبانان آران است و در آن زمان چنین قومیت وجود نداشته است و دیاکونوف به طور صریح و مستقیم اشاره میکند که مردمان گنجه در آن دوران ایرانیزبان و پارسی بودند. در زمان دیاکونوف بود که شوروی سعی کرد که برای کشور نوین آذربایجان یک هویت بسازد و نظامی گنجوی را با فرمایشهای شوروی یک ترک آرانی معرفی کند. دیاکونوف هم پس از فروپاشی شوروی در آخرین اثر خود نکات بالا را برزبان آورد و به خوبی ایرانیتبار بودن نظامی را تایید کرد و دروغ شوروی را برملا کرد.

برای تایید این ادعای پوچ یک بیتی هم در سال ۱۹۸۰ م. این طیف ازآنانی كه طرد بی قید وشرط لغات خارجی و بخصوص عربى را خواهان اند، 4 تا كسانی كه خواستار اقدامات محتاطانه و سنجیده هستند را در بَر می گیرد. جالب توجه اینست كه خود زبان ( فارسى ) هیچ حرفی را كه دارای صد در صد لغات سره باشد در بر نمی گیرد ولی لغت عرب بطوری كه اشاره شد صد در صد لغتهاى شش حرف مذكور را تشكیل میدهد. در حالیکه مروری به آثار نظامی گنجوی دستبالا بیست (بدون نامهای خاص مانند خاقان و غیره) واژه ترکی را نشان میدهد.

پس، به طور کلی، کتاب نزهتالمجالس به طور واضح نشان میدهد که زبان روزمره و بازار مردمان گنجه همان پارسی بوده است. خود این بیت نشان میدهد که سرایندهاش هیچ آشناییای با ادب پارسی به ویژه سخن بلند نظامی نداشته است. تمامی این اشعار نظامی نشان میدهد که نظامی گنجوی ایرانی بوده است وگرنه بقول محمدرضا هیئت: در فرهنگ ترکی، گرگ دارای مفهومی بسیار مثبت بوده و مجازا به معنی فرد آگاه و کسی که زیاد می داند، کاربرد دارد.

سپس نویسنده پانترکیست ادامه میدهد که نظامی “کلمات” ترکی را بکار برده است. حال پانترکان به پیروی از رهبرشان «رفیق استالین» ادعا میکنند که نظامی ترک بوده و مجبور شده به زبان پارسی شعر بگوید. برای نمونه مجسمه نظامی را در خیابانی نصب میکنند و او را شاعر بزرگ آذربایجانی معرفی میکنند. نظامی گنجوی یکی از بزرگترین متفکران و شاعران بزرگ قرون وسطی که از افتخارات ادبیات فارسی ایران میباشد، هیچ ربطی با فرهنگ آذربایجان ندارد، و آذربایجانیها بیهوده تلاش میکنند او را از آن خود سازند و آذربایجانیاش معرفی نمایند. بنابراین پانترکیستها برای اینکه نظامی گنجوی را ترک معرفی کنند ناچار به بیت خودساخته و جعلی رو آوردند.

دانشمند شوروی در آن دوران در پروژه ملت-سازی ناچار بودند که دستوهای استالین را پیروی کنند و تنها پس از فروپاشی شوروی, دانشمندان روس امروز اعتراف میکنند که شوروی در مورد نظامی برای ملت-سازی دروغ بافت. تمامی دانشمندان شوروی در آن دوران مجبور شدند که از استالین پیروی کنند (به مقاله آقاجانیان و دوستزاده با اسناد فراوان بنگرید) ولی در دوران فروپاشی شوروی و نزدیک به آن دوران این دروغ کم کم آشکار شد. باید دانست که ایرانیزدایی چهرهی نظامی گنجوی در دوران شوروی یک هدف سیاسی داشته است و دکتر سرگی آقاجانیان این موضوع را روشن نموده است.

ذکر نمودن. بیان کردن : چه سخن نیکو و متین رانده اند و بر ایراد قصه اقتصار نموده. اگر رژیم علاقه ای واقعی به آزادی پشتون ها و بلوچ ها میداشت ، می بائیست از فرصت های متعددی که در منطقه رونما شد ، به آسانی استفاده نموده و بخواست تاریخی و ملی مردم افغانستان در زمینه رسیدگی نموده و مسئله را مطابق موازین قبول شدۀ بین المللی با جانب مقابل حل و فصل نماید .به این ترتیب می بینیم که هدف دولت از طرح چنان پالیسی ها در آنوقت “تقویۀ لسان پشتو ” نبوده ، بلکه میخواست که به اهداف مشخص دیگری ، یعنی به جلب حمایۀ داخلی و خارجی برای رژیم نایل شود .

شما با استفاده از این دیکشنری می توانید به تلفظ های آمریکایی و انگلیسی گوش دهید، مثال ها، تصاویر و مترادف ها را ببینید، متضاد و مترادف لغات را پیدا کنید، کلمات مورد نظر را به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید، ریشه لغات و شکل های فعلی را مشاهده کنید، رنگ پس زمینه و اندازه فونت را تغییر دهید. هنگام کشتن بسم اللهالرحمن الرحیم گفتن : از اینطرف نیز مبارزان به بسمل نمودن اعدا بسمله کرده هر یک از جام ظفر بس مُلِ گلرنگ نوشیدند.

واژگان ترکی در آثار او نیز کمتر از یک چهارم یک درصد (چه از لحاظ تعداد کلی و چه از لحاظ درصد واژگان او) میباشند (این تحقیقات گسترده انشاءالله بزودی در مجلهی ایران و قفقاز به زبان انگلیسی یا جای دیگر چاپ میشود)، یعنی بسیار بسیار کم هستند (یک چهارم از یک درصد). پیشتر دربارهی این ادعاها نوشتهام و به ویژه دربارهی این بیت سست و بیمعنا نگاه کنید به نوشتهی استاد جلال متینی در سال چهارم مجلهی ایرانشناسی. گذشته از قافیه کردن کاف و گاف در ترک و گرگ، و نبودن این بیت در هیچ یک از نسخههای دستنویس و چاپی پیش از سال ۱۹۸۰ م / ۱۳۵۹ خ، لنگه (مصرع) دوم اصلا در ادبیات پارسی معنایی ندارد.

کل افسانهی ترک و آذربایجانی بودن نظامی از زمان استالین (۱۹۴۷ م/ ۱۳۲۶ خ) شروع شد که میخواست برای جمهوریهای تازه تاسیس اتحاد شوروی هویتتراشی کند. جالب است که دیاکونوف، در یک کتابی که در زمان شوروی نوشته بود، ناچار بود نظامی را غیرایرانی قلمداد کند ولی پس از فروپاشی شوروی، در آخرین کتاب خود، که همان زندگینامه میباشد، نظر شخصی و علمی خود را اعلام میکند. تنها در سال 1938 بخاطر غرضهای سیاسی اعلام کردند که نظامی گنجوی آذربایجان بود..

یا این که میگویند در آن زمان پارسی زبان ادبی بوده و برای همین نظامی شعرهایش را به پارسی سروده است. در زبانشناسی به گونهای از طرز تلفظهای ویژه یک گروه زبانی لهجه میگویند. مر مرا اي دروغگوي سترگ تالواسه گرفت از این ترفند.خفاف. این ساعت. (از برهان). خارا ستون.فردوسی. بدان دِزْش بردند بر کوهسار ستون آوریدند از آهن چهار.فردوسی. پدر بر پدر مر مرا ترک بود ———– به فرزانگی هر یکی گرگ بود! اگر به آثار نظامی گنجوی نگاه کنیم، واژگان ترکی بسیار کمتر از فارسی امروزی ما است.

دیدگاهتان را بنویسید