داستان های زنان/شوهر آمريکايی – ویکینبشته

بکمک هرکدام ازلایه های نقشه موجود درسایت باحساب میتوان میان هرمبدا و مقصد دلخواه روی نقشه کرج و تمام راههای استان البرز مسیریابی انجام داد. ۷- چون همه ساله برعده دانش آموزان شهرستانهای مختلف افزوده میشود وبرای تهیه وسائل تحصیل انهاناگزیربایدمبادرت نمودووضع مالی کشوراجازه نمیداد که دراین باب زیاده روی شودازابتدای سال تحصیلی جاری تصمیم گرفته شدازوجودکارمندانی که باسمتهای بازرس فنی بازرس وزارتی انجام وظیفه مینمودند وهمچنین عدهای که بادریافت حقوق شغل معینی نداشتند استفاده شود وبرای هریک ازآنهاکه ممکن بود درکارتعلیماتی ازوجودشان استفاده شودابلاغ تدریس صادر گردیدوبرای آقایان دبیران وآموزگاران ساعات کاربیشتری منظوروعدهای ازکارمندان دفتری مدارس نیزبتدریس گمارده شدندتاباین ترتیب حتی الامکان ازاستخدام جدیدکاسته شود.

۳- مطالعه بیماریها: اداره کل دامپزشکی باتشکیل واعزام اکیپهایی باطراف طهران وگاوداریها تحت سرپرستی یکنفر ازمستشاران خارجی که ازطرف سازمان خواروبار جهانی دراختیارداردموفق شدهاست روی سه بیماری بروسلوز (عامله بچه اندازی گاوها واشاعه تب مالت) وسالمونلوز (اسهال نوزادان) ومبتلایان به سل معالجاتی انجام دهدواطلاعات وسیعی بدست بیاورد که بسیار ضروری ومقدمه مبارزات اصلی واقع گردد. ۸- اعتبارات اضافی موردنیازبرای رفع احتیاجات ضروری وتاسیس کلاسها ومدارس جدید بوزارت فرهنگ دادشد که اعتبارقسمت تعلیماتی آن درحدود ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد واین مبلغ بین مرکزوشهرستانهابتناسب تقسیم ونسبت به تاسیس کلاسها ومدارس جدید اقدام شدهاست. ۴۲- درحدودمبلغ ۱۳۷ر ۲۷۴۴۱ ۲۷ ریال ازهزینههای واعتبارات مختلفه صرفه جویی شده که قسمتی ازکسربودجه بدین وسیله تامین گردیدهاست.

بدین ترتیب ۵۰۶۳ قریه و۳۳۷۰۸۵ ساختمان که مجموعا دارای یک میلیون وچهارصدوهفتادهزاروهشتادوپنج نفر جمعیت میباشد سمپاشی شدهاست وکلیه نقاط سمپاشی بمساحت یکصدونودوسه میلیون ودویست وهشتادهزاروپانصدونودمترمربع میباشد. اقدامات در جهت عادی سازی همکاری با ایران در زمینه: ایجاد یک مشارکت انرژی راهبردی طولانی مدت و گسترده بین ایران و اتحادیه اروپا و دیگر شرکای علاقهمند، با کمک اقدامات/درخواستهای قدرتمند و کاربردی. چون ایجاد چنین دستگاهی مخصوصا دربدوامر مستلزم هزینههای نسبتا زیاد میباشد وزارت کاردرصددبرآمدکمک سازمان بین المللی کاررابرای انجام این مقصودجلب نمایدوچون سازمان مزبور با اعطای کمکهای فنی لازم ازلحاظ اعزام کارشناسان ودادن مقداری ازماشین آلات موافقت نمود اخیرانمایندهای بایران اعزام داشته که برنامه کار رامطالعه نماید تانسبت به رفع حوائج فنی اقدام لازم بعمل آورند.

3 – 3 – همآهنگی توزیع تأسیسات شهری – نسبت به تدوین ضوابط و مقررات لازم برای ایجاد نظام توسعه و توزیع واحدهای تجارتی و کسب و کاردر سطح شهر طبق اصول شهرسازی اقدام خواهد شد و بر آن اساس به منظور تأمین حداکثر سهولت دسترسی و تقلیل مشکلات ارتباطی کوششخواهد شد واحدهای جدید تجارتی حتیالامکان در اطراف شبکههای ارتباطی به وجود آیند. ۳- بمنظورجلوگیری از وقفه دستگاههای بی سیم شهرستانهاودستگاههای تلگرافی وتلفنی رادیوتهران اقدامات سریع برای تهیه لوازم مورداحتیاج بعمل آمده که خلاصه آن ذیلا عرض میشود. خلاصه مهمترین عملیات ۳ ماهه اخیرکه دربعضی قسمتها به کمک اداره همکاری فنی انجام یافتهاست.

۴- بعضی ازکارهای مربوطه به کشاورزی که درسایردستگاههای دولتی بوده باین وزارتخانه محول شدهاست (خالصجات وغیره) واینک عملیات وخدماتی که در۳ماهه اخیربوسیله قسمت مرکزی ودستگاههای تابعه وزارت کشاورزی انجام یافته بطورخلاصه گزارش میشود. برای عملیات مبارزه باملخ دریایی سال جاری و ۱۳۳۲. وزیرفرهنگ – یک نسبتی بین مرکزوشهرستانها درنظرگرفته شدبطورکلی این عرضی که بنده میکنم درباب توزیع سهمیه شهرستانها درخودشهرستانها است نه اینکه سهمیه رابه نسبت جمعیت مرکزوشهرستانها بخواهیم توزیع کنیم اینطور نیست البته بطورکلی این درنظرگرفته شدهاست که سهم قابلی به نسبت جمعیت برای شهرستانها از این بودجه منظوربشود (صحیح است) درموقع توزیع این سهمیه بین شهرستانها البته بایدتناسب احتیاجات رادرنظرگرفت این طورنیست که مطابق جمعیت توزیع سهمیه شهرستانهارابکنندبایدبشودازتمام بودجه استفاده کاملی کرد که بنده هم این پیشنهاد راقبول میکنم وهم تقاضامیکنم که آقایان موافقت بفرمایند (جمعی ازنمایندگان – مارای نخواهیم داد) همانطوریکه آقای دکتر ملکی توضیح فرمودندبودجه وزارت فرهنگ همیشه درابتدای سال تحصیلی بعدازاینکه احتیاجات برآورده شدتنظیم وتقدیم میشودوکلاسها درتعقیب تصویب بودجه تاسیس میشود بنده میتوانم این رابه آقایان عرض کنم که باکوشش زیاداین کلاسها راکه بعلت ازدیادداوطلب مورداحتیاج بودهاست تاسیس کردهایم معلم برای آنها تا آنجایی که مقدوربوده تعیین کردیم واگربنا شود که تصویب بودجه به تاخیرنیفتدخواهی نخواهی ممکن است تعطیل بشود پس تمنادارم آقایان توجه بفرمایند وبودجه راتصویب بفرمایند که کلاسهای اضافی واین عده دانش آموزیکه عجالتا مشغول تحصیل هستند دراین مدارس وکلاسهای اضافی کارشان مختل نشود.

کلیه اداره کل دامپزشکی درتمام کشورتعداد۷۳۹ نفرکارمندازدکتر دیپلمه مامورتلقیح وخدمتگزارجزء دارد که رسیدگی بوضعیت اداری آنها ازحضوروغیاب – مرخصی – ترفیع – ماموریت نقل وانتقال – تنبیه – تشویق وغیره اموراداری واداره کل دامپزشکی راتشکیل میدهد. ۱- تلقیح دامهای کشوربرضد بیماریهای واگیردارازقبیل شارین – شارین علائمی آبله – پاستورلوز- ذات الریه مسری بزها وطاعون گاوری – سل – انترتوکسمی – آبله مرغ وغیره. درسه ماهه اخیر راجع باموراداری مجموعا ازوارده وصادره تعداد ۳۶۱۲ شماره مکاتبه انجام شدهاست راجع بامور مالی رسیدگی بمطالبات مامورین – نظارت درهزینههای دامپزشکیهای استانهاوشهرستانهاخریدلوازم موردنیازتعقیب امورجاریه ازطریق وزارت دارایی وخزانه داری کل انجام امورگمرکی وغیره ازوظایف امورمالی اداره کل دامپزشکی است.

این عین آن چیزى است که خود دولت در نظر دارد و خود بنده که افتخار اداره وزارت خارجه را در مدت ۱۴ ماه داشتم همیشه همین نظر را اجرا کردم (صحیح است) و امروز هم مىخواهم عرض بکنم که این دولت و کسى که متصدى کار وزارت خارجه خواهد بود این روش را تعقیب میکند و خیلى خوشوقتم که عرض بکنم که آن سیاست خارجى که چندین سال در اینجا بود حالا تبدیل شده است به یک سیاست خارجى واقعى و حقیقى که تطبیق میکند با آمال و آرزوى ملت ایران، راجع به ارتش که فرمودند بنده یادداشت کردهام و این را خواستم عرض بکنم که ارتش هم مال مملکت ماست، اینها هم از ما هستند افسران ارتش از بهترین جوانان این مملکت هستند (یک نفر از نمایندگان – جز معدودى) اگر نواقصى هم هست رفع میشود و مخصوصاً آقاى نخستوزیر خودشان وزارت دفاع ملى را به عهده گرفتهاند و مخصوصاً صاحب منصب عالیقدرى که کمک میکند به ایشان (مکى – عالیقدر نفرمایید دویست نفر کرمانشاهى را در کرج زخمى کردهاند) البته این نقایص رفع خواهد شد.

اینها ارتش ایران را تشکیل دادند و ارتش ایران را از آن وقت تاکنون در دست نگاه داشتهاند، و در نتیجه این ارتش که این قدر ملت برایش زحمت کشیده است نتوانست آن طورى که باید و شاید حاضر و آماده براى خدمت به مملکت باشد. مشخص شدهاند، از خاک این کشورها یا توسط اتباع و شخصیتهایی تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتیها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها آغاز شده یا نشده باشد، به ایران شوند. بعد به عکسهائی که در ولایات مختلف با اعضای ادارات و یا اشخاص دیگر برداشته بود دقت کرد.

عکسی که با شاگردان مدرسه برداشته بود، همین چشمهای متعجب را داشت، باضافهٔ یکجور دلهره و هیجان در قیافهاش دیده میشد که سعی کرده بود لاپوشانی بکند. و آن رسیدگی به یک اعتبارنامه است ، و اگر نگویم بی سابقه ولی مسلما می توان گفت که کم سابقه است ، و نه در آئین نامه های گذشته چنین موردی موجود است و نه در این آئین نامه مختصری که ما داریم و تصور نمی کنم که آئی نامه ای که کمیسیون تدوین آئی نامه تهیه کرده است چنین موردی گنجانده شده باشد پرونده ای اینجا مطرح است بدون اینکه شخص مورد نظر خودش در اینجا باشد مطالب منطقی هم بر آن وارد است .

آژانس تأیید میکند که ایران اقدامات عملی اولیه را در طول دوره زمانی مشخص شده به مدت سه ماه اجرا کرده است. شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در كمیسیونهای مربوطه، سرانجام در فروردینماه ١٣٩٠، طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب کرد که نهایتاً در اسفندماه ١٣٩٠، در كمیسیون ماده 5 شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشتماه ١٣٩١، به تایید شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید. از منظر شهرداری تهران، برای اینکه جمعیت انبوه ساکن پایتخت در رفاه و آسایش زندگی کنند، باید تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر، فضاهای آموزشی، فضاهای درمانی، فضاهای تفریحی و گردشی، پارکها و فضای سبز، تاسیسات و تجهیزات شهری، فضاهای کار و سکونت و نظایر آن، زنده و پویا، به اندازه و متناسب با جمعیت شهر باشد.

۱۰- چون طبق قانون تربیت معلم وقانون تعلیمات اجباری وزارت فرهنگ موظف است فارغ التحصیلهای دانشسرای عالی ودانشسراهای مقدماتی راکه برای خدمت معلمی تربیت شدهاند بخدمت منصوب نماید ابتدای سال تحصیلی بادارات فرهنگ دستور دادشدآنهارابرای معلمی کلاسهای جدید بکارگماشته وبرای رفع بقیه احتیاجات مدارس ازلحاظ معلم بارعایت مقررات وتوجه کامل بضرورت وصلاحیت داوطلبان اقدام نمایند. ماده واحده – بوزارت دارایی اجازه داده میشود برای اجرای قانون تعلیمات اجباری وسایر احتیاجات وزارت فرهنگ مبلغ یکصدوبیست وهفت میلیون وسیصدونودوشش هزار ودویست وچهل ریال (۱۲۷۳۹۶۲۴۰) باعتباربودجه وزارت فرهنگ درسال ۱۳۳۱ علاوه نموده ازمحل درآمدعمومی کشوربپردازد واین اضافه اعتبار طبق صورت ریزی که متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدومصرف خواهدبود.

۴۴- تقلیل ۳۲۰۰۰۰۰ ریال ازبودجه ششماهه دوم سال ۱۳۳۱. هتل پتروشیمی تبریز هتل چهار ستاره و مرتب کمی قدمی ساز در سال 1378 افتتاح شد و بارها بازسازی شده است این هتل در بلوار استاد شهریار واقع شده است. ۱۹. کارخانه غنیسازی سوخت: کارخانه غنیسازی سوخت (FEP) یک کارخانه غنیسازی دارای سانتیریفیوژ برای تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) غنیشده تا ۵ درصد U-235 است که اولین بار در سال ۲۰۰۷ عملیاتی شد. ۲- جلب موافقت اعضای کنفرانس سازمان خواربارجهانی برای تحویل ۲۵ دستگاه اتومبیل وبیست تن سم آلدرین و۷ فروند هواپیماو۱۰۰ تن سم B.H.C جهت مبارزه با ملخ دریایی که باتحویل آنهاموافقت شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید