از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

امروزه این میدان در مرکز تهران نیست و به اندازه قبل کاربردی نمی باشد اما با این وجود به دلیل آنکه دو بخش جنوبی و بازار تهران را به بخش شمالی متصل می کند دارای اهمیت ویژه ای است و از مهم ترین مناطق شهر تهران محسوب می شود. این ممانعت همچنین میتواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر داراییهای موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک این کشورها وارد خواهد شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار داشته یا در آینده قرار خواهند گرفت و مواردی که مرتبط با این برنامهها یا فعالیتها است.

اولینبار بود که او صحبت جدی با شریف میکرد. با این ژاندارمرى البته باید از ارتش کمک بگیرید. نخستوزیر ـ بنده تصور میکنم که مطلب برهمه آقایان روشن است و در موضوع هیچ تردیدی نیست که این لایحه برای چه تقدیم شدهاست و این پول بچه مصرفی باید برسد همانطوری که سابق عرض کردم یک مصارف فوری و فوتی بودهاست البته یک مصارفی نیست که قبلا نقشهای داشته باشد ضرورتا پیش آمدهاست البته یک کارهای مفیدی با ۵ میلیون تومان میشود کرد سد میشود ساخت، احداث کارخانه میشود کرد، معدن میشود استخراج کرد اما موردش این مورد نیست این پول راما اجازه میخواهیم که خرج بشود برای احتیاجات خیلی فوری و آنی همان طوری که عرض کردم فلان راه را تسطیح بکنند.

نبوی ـ عرض کنم که مجلس البته جای بحث و طرح مذاکرهاست ولی در عین حال نباید این بحث و مذاکره به میزانی برسد که اصل موضوع را از بین ببرد الان چهار جلسه بلکه پنج جلسهاست که این قانون مطرح است و هنوز نصف نشده و درماده ۶ تازه داریم صحبت میکنیم و این قانون ۱۲ مادهاست و شش ماه دیگر باقی است و اگر همینطور که در گذشته عمل شده در آینده هم عمل بشود باید چهار پنج جلسه دیگر برای شور اول معطل بشویم و تازه این باید به کمیسیون برود و برای شور دوم به مجلس بیاید و فراموش نفرمایند آقایان که در مجلس سنا هم بحث و شور باید بشود و همینقدر یا شاید بیشتر ممکن است این قانون طول بکشد پس آن منظور اصلی که ما داریم ممکن است به آن نرسیم منظور ما این بود که هرچه زودتر این املاک فروش بشود یا به رعایا واگذار بشود.

مشار- مساله دیگر این است که دراینجامیخواستم عرض کنم البته اصلاح قوانین دادگستری لازم است و اگر قبلا لوایح آن بمجلس بیایدوتصویب بشود بعد بموقع عمل گذاشته شودبسیارخوبست اما اگر بخواهیدقوانین دادگستری را به همین عنوان آزمایش بکنیدبنده این آزمایش رابصلاح مملکت نمیدانم چون غالبادرعدلیه یک اشخاصی آمدند یک اقداماتی هم کردندواین اقدامات برای این نبودکه عدلیه اصلاح شودبلکه میخواستندخودشان برقضات حاکم باشند وآنهارامرعوب کنندوازمرعوبیت آنهادرمواردعدیده استفاده میکردند. حائریزاده – مثلادرباره اختیارات قضایی این مسئله سابقه داشت تا دوره ۱۵ که بافتضاح کشید این کارها همیشه وزیر عدلیه میآمد از مجلس اختیار میگرفت که لوایح در کمیسیون دادگستری مطرح شود بعد ازاینکه شوراول گذشت ونظر کمیسیون طبع وتوزیع شد و آقایان نمایندگان نظریاتی که داشتند بکمیسیون دادند کمیسیون در شورثانی هر تصمیمی گرفتند موقتا برای آزمایش عمل بشود یک وقتی مرحوم مشیرالدوله ومرحوم مدرس هم درکمیسیون بودندوقوانین خوبی هم بیرون میآمدولی محیط مامحیط فسادشده دردوره ۱۵بودیک قوانین تلگرافی کثیف ومتعفن ازمجلس آن دوره بااختیاراتی که به کمیسیون دادگستری داده بودندگذراندند، خودوزیرعدلیه که بامن دوست بودبخودش هم میگفتم که این کارغلط است که شمامیکنیدتصدیق کردولی فشارهای خارج بودکه کارهای خارج راازتصویب کمیسیون دادگستری بگذراندوحالاما اگر اختیاراتی بدهیم بوزیردادگستری فعلی یابدکتر مصدق نمیدانم آن قوانین کثیف که دستگاه قضایی مارامحدودکردهاست قضاوت رابدست شمشیردادهاست چه میشوددرصورتیکه قاضی غیر ازسپاهی است قاضی بایدمجری باشدسرباز، افسربایدمجری اوامرقانون وقاضی باشدتمام دستگاه قضایی راهی مقراض کرده اندهی اختیارات دادندبدستگاه کیفری واین مساله ما را بخطر انداخته من معتقدم راجع باین قسمت چون اعتمادهست بدکتر مصدق اختیاربدهیم که لوایح آنهارادرنظربگیرد، قضایی، استخدامی، قسمت انتخابات اینهارامن موافقم ولی قسمت امورمالی بارویه ایی که من میبینم باوضعیتی که مملکت ماداردمن موافق نیستم و بنده یک سوال رسمی که میخواستم ازجناب آقای وزیردارایی بکنم راجع ببانک ملی غیررسمی کردم من اختیارات رامصلحت دکتر وخودمان ومملکت نمیدانم یک فوریتش راآقایان رای دادیدرجوع میشودبکمیسیون خودجناب دکتر مصدق هم تشریف بیاورندوزیردارایی هم بیایداصلاحاتی بشوددراین کاراین عقیده بندهاست.

وی از امریکا بعنوان نماینده جبهه ملی در اروپا معرفی میشده و دانشجویان وابسته به جبهه ملی در هرکاری با وی مشورت می کنند در سال ۴۰ دستور صدور ویزای اقامت جهت وی در کلن توسط نخست وزیر ( دکتر امینی ) داده میشود و به وی تذکر میدهند که اگر به ایران مراجعت نماید مورد تعقیب واقع میشود یاد شده از گردانندگان اصلی روزنامه باختر امروز معرفی شده است برابر اطلاع سفارت کبرای ایران در کلن در کنفرانس جبهه ملی در ویپادن نامبرده نطق تندی ایراد می کند که بعدا مورد حمله سایرین قرار می گیرد و چون متهم به همکاری با توده ها میشود لذا از کادر رهبری طرد می گردد .

خوانساری که اسم بردم ( اشاره به پرویز خوانساری است ) نماینده مخصوص شاه و مسئول کل ساواک در اروپا بوده است . امااین رویه باعث نمیشودکه درلحظات بسیارحساس ودقایق باریک عمریک ملت ازابرازحقایق گفتنی احترازنمایم یک نماینده مجلس مثل یک سربازفدایی ملک وملت بایدهمیشه بیداروهوشیارو آماده وگوش بزنگ حوادث باشدودرآن لحظه ایی که مصلحت ووظیفه ومسئولیت باوحکم میکندبرای ادای دین خودبملت قیام واقدام نمایدامروزوظیفه نمایندگی ووجدان ملت خواهی بمن حکم کردهاست که ازاین حق خود استفاده کنم زمامداری مجددجناب آقای دکتر مصدق مصادف بایک سلسله حوادثی است که ممکن است سیرجریان تاریخ راتغییردهدناچاربارسنگین وظیفه راروی شانههای خوداحساس کردم وبیان این حقایق صرفابرای سبک کردن این بارسنگین است بنابراین استدعادارم هرگاه قسمتی ازعرایض بنده درنظریکی یا جمعی از همکاران محترم درخور ایرادباشداجازه فرمایندتاعرایض خودراخاتمه دهم بعد آماده استماع پاسخ همکاران عزیزوگرامی وفداکارخودهستم.

آقای دکتر مصدق تجدید زمامداری شما با یک جنبش همراه بودکه جمعی آنرا (انقلاب سبک) نام گذاشتهاند البته بعد از هر جنبش و نهضتی یک رشته حوادثی که ناشی از احساسات و تعصبات است بروز میکندکه باید با کمال عقل و درایت و متانت و واقع بینی این تعصبات واحساسات رارهبری کردوالانتیجه انقلاب بیک فاجعه عظیمی مبدل خواهدشد. پیش از آن ما با روسها تفاهم کردیم که روی رودخانه ارس سد مشترک ببندیم و برقش را با هم تقسیم بکنیم و همچنین آبش را در دو طرف تقسیم بکنیم. جناب آقای دکتر مصدق: دلایل وقرائنی دردست است که بعد از قیام اخیر دو سیاست خارجی که هر جنبش ملی را بزیان خود میداند برای اضمحلال قومیت و ملیت ما برای تجزیه وطن ما برای متلاشی ساختن حاکمیت ما برای نابودساختن مرکزیت مملکت قوای خود را بمیدان فرستادهاند بنده اعلام میکنم که برای اضمحلال وحدت مملکت توطئه عظیم و خائنانه ایی برای حمله بمقام سلطنت و متلاشی کردن قوای انتظامی مملکت چیده شدهاست البته در حوادث هفته گذشته بعضی از مامورین خطاکار شناخته شدهاند که دولت و عده محاکمه ایشان رادادهاست اما این سیل تبلیغاتی که برای اضمحلال ملیت ما جاری شده از چند چشمه خارجی سرازیر میشود.

موقعیت جغرافیایی وطن ماموانع بزرگ درسرراه انقلاب ملی بودهاست زیراسیاستهای خارجی که درکمین استقلال ملت هانشسته اندهرجنبشی رادرایران رنگین خواهندساخت در نتیجه آن ثمره ایی راکه ملیون ازانقلاب انتظاردارند، یعنی استقلال وآزادی باین ترتیب تامین نخواهدشد. بنده عقیدهام اینست که اگر قرار بود که ما دولت اسرائیل را برسمیت بشناسیم لااقل بهتر این بود که یک مدتی تامل بکنند که اعلیحضرت برگردند از این مسافرت و گرد و غبارها یک کمی بنشیند. حائریزاده – عرض کنم اگر به دکتر مصدق خروار خروارهم اختیارداده شود هیچ اهمیتی ندارد من مایوسم که بااین اختیارات قدم اساسی بردارد برای اینکه ایشان یک نفری نمیتواند ده صف ببندد، صد صف ببندد، درتمام امور خودشان مسلمادخالت میکنندوکارهمینطورپخش میشودهمین ایراداتی که درمقدمه مجلس درپشت تریبون میگفتند وواردهم هست واصلاح شدنی هم نیست بازخواهدبودچون بنده باایشان خیلی نزدیک بودهام خیلی تماس داشتهام خیلی صحبت کردهام من امیدی ازاین که این جریان به نتیجه برسدوعایدمابشودندارم (مهندس رضوی – مردم را مایوس نفرماییدآقای حائریزاده) اجازه بفرمایید مردم وقتی خیلی امیدوار بودند و به نتیجه نرسید خطرش بیشتراست باید حقایق را بمردم گفت ولی مردم وقتی امیدوار نباشند و بنتیجه نرسیدند فکر چاره میکنند تاریخ اختیارات در ایران مال حالا نیست در مجلس دوم وقتی محمدعلی میرزا و سالارالدوله باین مملکت حمله کردند مجلس شورای ملی برای کوبیدن مستبدین قانون حکومت نظامی با اختیار خروار خروار از مجلس گذشت آن قانون حکومت نظامی برای کوبیدن ملت که نیست ولی امروز برای کوبیدن احرار برای کوبیدن آزادیخواهان امروز بموقع اجراگذاشته میشوداز آن فکر آن نیت پاک و مقدس امروزداریم عکسش را نتیجه میگیریم شوسترآمریکایی اختیارات زیادی بهش دادندکه مالیه ایران را مرتب بکند طرف اعتماد بود با یک اولتیماتومی او را بیرون کردند و همان اختیارات بدست مرنارد افتاد و وضع مملکت را به آن روزانداخت همین جناب دکتر مصدق رئیس الوزراء فعلی خودمان در مجلس چهارم بودکه عضوکابینه قوامالسلطنه بودند وزیر دارایی بودند اختیارات برای اصلاح وزارت دارایی گرفتند و آنوقت سی سال از حالا جوانتر بودند و فقط برای اصلاح وزارت دارایی اختیار گرفتند و مملکت هم آنروز بقدر امروز متشنج نبود آرامتر از امروز بود معالوصف موقعیت حاصل نکردند و وضعیت بلبشوتر شد که بهتر نشد من برای اینکه ارادت دارم بایشان میل ندارم اختیار بایشان بدهیم و فردا بگوییم که هیچ کار نتوانست بکند باید آبروی این پیرمردی که برای مملکت خدماتی کرده و برای خاطر ملت ایران رفتهاست آمریکا و لاهه حفظ کنیم و نباید خروار خروار باو اختیاربدهیم و فردا اگر بدبختی و نارضایتیها از امروز بیشترشد آنوقت تمام این نارضایتی هاخراب بشودسردکتر مصدق، من عقیده ندارم، من باب دوستی که بااو دارم این اختیارات رانه مصلحت اوونه مصلحت مملکت میدانم واین موضوع هم وقتی باب شدکه مااختیارات قانون گذاری رابدولت بدهیم دولت دکتر مصدق و بعد از او هم هر دولتی که روی کاربیاید خواهدخواست و دنبال این اوضاع هم یک دیکتاتوری تلخی میبینم چون اختیاراتی میگیرند و ملت ایران هم برای بیست سال دیگر زیر چکمه و قلدری میافتد سابقه عمل هم نشان دادهاست بنابراین من این را مصلحت مملکت نمیدانم مصلحت شخص دکتر مصدق هم نمیدانم چرا در یک قسمتهایی مثلا قانون انتخابات چند حوزهایی که ماندهاست و باید انتخاباتی بشودایشان افکاری دارند برای اصلاح وضع انتخابات و انصافااین قانونی موجودی که داریم و جریانیکه تا حالا داشته نتیجه خوب نخواهد داد درباره انتخابات اختیار بایشان بدهیم که قانون انتخابات را مطابق ذوق و سلیقه خودشان تهییه کنند و پنجاه شصت نفری انتخاب نشده اند با این قانونی که ایشان اصلاح میکنند آزمایش بکنند که ببینند میشود درست عملکرد بهتر میشود، بدتر میشود، مساوی میشود، چه میشود.

ما یک پیمان سعدآباد داشتیم که چون واقعه شهریورپیش آمد هیچ این پیمان مثمر تر نشد گرچه بعضی عقیده دارند که این چون ممکن بود بمنافع بریتانیای کبیر لطمه وارد کند انجام نشده امروز هم باید متوجه بود که ما اگر قراردادی منعقد میکنیم و با دولتها مذاکره میکنیم انشاءالله بنفع مملکت باشد ودول دیگر من غیر مستقیم در موقعش استفاده نکنند یک موضوع دیگر موضوع وضع تجارتی و بازرگانی است که واقعا این تجارت مملکت ما را امروز میبینید که اوضاع اقتصادی و تجاری مملکت منحصر بیک مقدار هنگفتی از واردات است که واقعا قابل تاسف است ما اصلا صادراتمان صفر شدهاست و تجارت یعنی اینکه از تمام دول بریزند توی این مملکت چیزهائی که بهیچوجه من الوجوه بدرد ما نمیخورد؟

آقایان محترم: هیچ فردمنصفی نیست که منکربیداری ورشدملت ایران باشدحوادث سالهای اخیرنشان دادهاست که عامل زمان موقعیت جغرافیایی حساس مملکت وتحولات جهانگیرطرزکاروفکروروحیات طبقات وتودههای کثیر و مظلوم و محروم این ملت را باندازه لااقل یک قرن جلو بردهاست آن حرکت و جنبش که روزی در میان اکثر ملل دنیا دیده شد و پایههای موجودیت فعلی آنها را استوار کرد یکی دوسال است که درایران مشهودشدهاست. شما در پیشگاه تاریخ مسئولیت دارید هر قدمی که شما بنفع توده فقیر و محروم بردارید هر تصمیمی که برای اصلاحات پردامنه و وسیع اجتماعی اتخاذکنید موردحمایت است مورد تشویق است. جناب آقای دکتر مصدق مردهوشیاری است که شامه اوبسیارقوی است او تاامروزبااین حرکت وجنبش طبیعی وغریزی همراهی کرده وجلورفتهاست.

اگر کنترل امور از دست حکومت مرکزی خارج شد تاریخ به بدی درباره ماقضاوت خواهدکردوتمام آثارمبارزات ملی ما را تحریکات بیگانه درهم خواهدنوردیدگزارشات بعضی مسئولین امور حاکی است که درعرض این روزهای اخیرعده ایی از افراد ناراضی که امروزه در سلک حزب توده درآمدهاند در تهران متمرکز شدهاند این هاطرفدارآقای دکتر مصدق ونهضت ملی ایران نیستندبلکه اگر شرکت درتظاهرات میکنندآلت دست رهبران خائن و خودفروش خود هستند. این موضوع راالبته آقایان بخاطرداریدکه درجلسه خصوصی که تقریبادر۲۰روزپیش خودجناب دکتر مصدق آمدنداینجاومذاکراتی شدوهمینطورکه اینجاجناب آقای مشاربیانی کردندآنجاهم اظهارعقیده کردندوبنده هم همان موقع جزوموافقین بودم نظریاتم راعرض کردم حالا هم اعتقادبنده این است که مابایدتسهیل موجبات پیشرفت کاردولت رافراهم کنیم آنوقت انتظارداشته باشیم که قدمهای اصلاحی ضروری رابردارندالبته شکی نیست که دربعضی ازسازمانهای ماودربعضی ازقوانین بایداصلاحاتی بشودجناب آقای مشارفرمودندکه بیک فوریت رای داده شودوبکمیسیون ارجاع بشودبنده فکرمیکنم که اگر بخواهیم میتوانیم این نظرراتامین کنیم باین کیفیت که اگر بدوفوریت هم رای بدهیم بازبایدطبع وتوزیع بشودبین آقایان نمایندگان وآقایان وقتیکه طبع وتوزیع شدهر نظر اصلاحی که دارند پیشنهاد بفرمایند صحبت بشود این توضیحاتی را که جنابعالی اینجا خواستید بیان کنید موقعی که اصل اختیارات مطرح میشودمی توانیدنظریات اصلاحی خودتان را درقسمت قضایی یادرقسمت مطبوعات یابانکی و همینطور سایر نظریات اصلاحی که دراین ماده واحده داریدپیشنهاد بفرماییدوشایدهم بعضی ازقسمتهاراخوددولت موافقت کندزیرابنده هم دریک قسمت ازنظریات جنابعالی موافق هستم وآنقسمت امورقضایی است بنده امورقضایی راچون یکی ازقوای سه گانه کشورمی دانم ودرقانون اساسی هم این قواازهم تفکیک شدهاست معتقدم مابایددردادن این اختیارات دقت کنیم آقای دکتر معظمی جنابعالی که استاد حقوق هستیدوسایرآقایان هم هستندبایداین مطلب رادرموقع دادن اختیاردرش دقت کافی بفرماییدوبااینکه دردادن اختیارموافق هستیم طوری این اختیاررابدهیم وماده واحده راتنظیم کنیم که به آن اصل قانون اساسی لطمه واردنشود جناب آقای دکتر شایگان هم اینجاتشریف دارندخوشبختانه افرادزیادی که همه استادحقوق هستنددرمجلس تشریف دارندوتوجه باین مطلب دارندالبته بموقع خودش توضیح خواهنددادبنده فکرمیکنم که جناب آقای مشارهم موافقت بفرمایندکه مابفوریت اول ودوم رای بدهیم و بعد اصل موضوع که درمجلس مطرح میشودیعنی بعد ازاینکه ماده واحده طبع وتوزیع شدآنوقت نظریات خودتانرادرموقع خودش بطورتبصره بطوراصلاح پیشنهادبفرماییدوهرنظرصحیح واصلاح اساسی باشدمن یقین دارم که جناب آقای کاظمی وهیئت محترم دولت ازطرف جناب آقای دکتر مصدق نخستوزیر قبول میکنند زیرا مجلس شورای ملی معتقداست بطوریکه در نطقهای قبل ازدستورامروزهم اشاره شدو گفته شدبایداصلاحات ویک رفورم اصولی واساسی درکشوربشودبنده هم ازافرادی هستم که عقیده خودم راعرض میکنم ماازاین موقعیت بایداستفاده بکنیم (خسروقشقایی – صحیح است) وهرموقع اصلاحاتی که برای کشور ضرورت داردقدمهای خودمان رابرداریم حتی درقسمت اصلاح وضع دهاقین وکشاورزان وزارعین چون جناب آقای دکتر بقایی دراینجابیانی کردندگرچه جناب آقای ذوالفقاری فرمودندبنده هم که مالک جزء هستم این راعرض میکنم درسهم خودم بانهایت میل برای هررفورم واصلاحی که لازم باشدحاضرم (شمس قناتآبادی – شکسته نفسی نفرماییددرباره مالک جزءشکسته نفسی نفرمایید) من جنابعالی راکه بخودتان اعتماددارم استدعامی کنم تحقیق بفرمایید اگر این عرضی که بنده کردم همینطورنبودبنده بغلط مشهورم چون گاهی ازملاکین دفاع کردم تصورمیکنند که ملاکین بزرگ هستم بنده ازمالکیت اباندارم خیلی هم مفتخرم برای اینکه اصول مالکیت درکشورمایکی ازاصول است ولی من مالک بزرگ نیستم من یک مالک جزئی هستم اگر رسیدگی بملک من بشود بعد معلوم میشوداستدعا میکنم جناب آقای شمس قناتآبادی تحقیق بفرماییدومطمئن باشیدکه درمحضرآقایان خلاف عرض نمیکنم بهر صورت بنده موافق هستم که این ماده واحده بفوریت اول ودومش رای گرفته شودو اگر نظریات اصلاحی هست در موقع خودش که مطرح میشودودرجلسه آینده که طبع وتوزیع میشوداقایان بگویندبالاخره رفتن بکمیسیون نتیجه اش این است که بایدبیایددرمجلس ودرمجلس مذاکره بشودوهمان نظریاتی راکه میخواهیددرکمیسیون اظهارکنیددر همین جابفرمایید.

نمایندگی سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران در مجامع عمومی شرکتهای موضوع ماده ۴ با هیأت مدیره شرکت به قائممقامی صاحبانسهام است. مشاور – البته در موضوع مخالفت باتقاضای فوریت لازم است که دلایلی ذکرکردکه مربوط بعد م ضرورت فوریت باشدولی چون اینجاصحبت ازبرنامه کلی دولت بوده و بعد هم تقاضای فوریت راجع بتمام موادبرنامه شدهاست اینست که مطلب یکقدری ممکن است بسط پیداکندو اگر بنده تصدیع میدهم نبایستی آقایان ازتصدیع بنده گله مندباشندبنده هم مثل همه افرادایرانی ناظراوضاع اجتماعی ودردسرهایی که اجانب بدست عده معدودی مردم لزوم وطن خودمان که فاقداحساسات وطن پرستانه بوده اندبرای ماایجادمیکرده اندبودواین جریان مربوط بامسال وسال پیش نبوده بلکه بعد ازتغییرات مهمی که درشهریوریکهزاروسیصدوبیست واقع شدبنده حتی المقدورازبرای دفع نفوذاجانب کوشش داشته خودجناب آقای نخستوزیرازاقدامات بنده ازطریق نوشتن یاگفتن وهمکاری کردن باکسانی که درراه دفع نفوذاجانب کوشش داشتندکاملاواقف هستنددرمعیت شخص خودایشان درهرمرحله ودرهرمرتبه که قدم برداشتند بنده هم خوشبختانه حاضربودم (دکتر معظمی – بلندتربفرمایید) و هر جا که میرفتندایشان را دنبال میکردم لازم نیست بنده دراین خصوص توضیحاتی بدهم تمام مردم این مملکت سابقه دارندهمه میدانندکه بنده برای دفع نفوذاجانب چه اقداماتی داشتم و چه کوششهایی کردهام حتی آنزمانی که قشون اجانب درایران بودوازاقدامات بنده ناراضی بودندبعضی رادیوهای ایشان مسکووجای دیگر ببنده اسم گوبلزداده بودندوبنده ازاین چیزهاترسی نداشته و ندارم.

این نکته راهم متذکرمیشوم که بهیچوجه لجاجت واصراری ندارم که عقیده واستنباط خود را حتما بدیگران بقبولانم. هنوز زیاد سرگرم کار نشده بودیم که برام عروسی کردند. ولی در سالهای آخر چندین بار مقامات درباری دیگر توقعاتی داشتند که اجرای آن برای من میسر نبود و احساس میکردم که شاه در مرحله اول پشتیبانی از آنها کردند. همکاران عزیزومحترم: شایدکسانی چنین تصورکنندکه بعد ازتحول اخیراینجانب ناچارشدهام از سیاست آقای دکتر مصدق درکارنفت تمجیدورویه ایشان راستایش کنم اماکسانیکه بروحیه بنده آشنایی دارندمیدانند که من اهل تملق وسالوس وریانیستم وازابرازحقایق بهرقیمتی تمام شودباکی ندارم.

مشار- همین راجع بفوریت است که عرض میکنم چون مقدمه راجع به پروگرام است اگر یک مطلب کوچکی بود بادوسه کلمه تمام میشدراجع بپروگرام است اگر هم میفرماییدکه بنده کوتاه کنم بنده هم اصراری ندارم ک اطاله کلام کنم درموادپروگرام یک چیزهایی هست میشوداقدام آن رابکلی دراختیاردولت گذاشت مطلب اول که خیلی قابل ملاحظهاست اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی وشهرداریهااست دراینجاجناب آقای کاظمی درشرحی که قرائت فرمودنددرماده واحده معلوم نکردندغرض ازاینکه اختیارمی خواهندبگیرندبرای اصلاح قانون انتخابات یعنی چه؟ ماده واحده – به آقای دکتر محمدمصدق نخستوزیر اختیار داده میشود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای موادنه گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم امردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی بشرح ذیل: (آقایان اجازه بفرمایند که موارد را بنده نخوانم چون قبلا تصویب شده و اطلاع دارند) تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم الاجرا می باشند.

قانون تادیه فوقالعاده افسران و افراد پلیس راه – مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. ماده واحده – به استناد تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی چهارم کشور اصول و هدفهای برنامه مذکور به شرح پیوست تصویب و جهت اجراء بهدولت ابلاغ میگردد تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و ضمائم آن در جلسه روز چهار شنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت بهتصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی موردتصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفت و به استناد تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی کشور قابل اجراء میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید