ازمنوی ظاهر شده مبدا و مقصد را انتخاب کنید

مسجد آبی تبریز در ابتدا در سال 1465 ساخته شده است ، این مسجد یقیناً بسیار عالی بود اما در یک زلزله در سال 1778 به شدت آسیب دید و ورودی ایوان آسب دید. در سال 87 با توجه به مصوبه 25/12/86 شوراي اسلامي شهر تهران که شهرداري را موظف به پيگيري تجهيز ناوگان اتوبوسراني و تاکسیراني شهر تهران به دستگاههای کارتخوان مینمود، شهرداري تهران تصميم گرفت تا يک نظام مديريت یکپارچه پرداخت الکترونيک خدمات حملونقل عمومي را راهاندازی نمايد. ریگی – بنده مایل نبودم وقت آقایان نمایندگان را گرفت مزاحم مجلس بشوم ولی چه کنم وظیفه سنگین نمایندگی مردم محروم مجبورم نمود که دردهای آنها را از پشت تریبون مجلس بسمع اولیای دولت برسانم آقایان نماینده محترم نماینده سابق بلوچستان در راه پیشرفت و ترقی آن محل با موقعیتهای مناسب قدمی برنداشته روی این اصل مردم بلوچستان تصمیم گرفتند یک نفر محلی را بوکالت خود انتخاب نمایند با این که ۱۹ سال بود بنده از بلوچستان شدم نمیخواهم با تشریح جریان انتخابات وقت مجلس را بگیرم ولی بنام حق شناسی از موکلین محترم خود ناچارم در این جایگاه مقدس که خانه ملت است عرض کنم مردم رنجدیده بلوچستان باوجودیکه اعمال وکیل سابق جدابرعلیه آنها مبارزه مینمودندحتی باوجود دستوراکید جناب آقای نخستوزیر مبنی برعدم مداخله ماموریت دولت درانتخابات ایران شهر که مرکزانتخابات بودکلیه مامورین دولت جزدادگستری و ثبت اسناد آمار ارتش گمرک حتی روفتگران شهرداری هم بسودوکیل سابق کارمی کردند معهذامقاومت سرسختانه مردم ستمکشیده آنان را مغلوب و منکوب نمود این مردم که اکنون اولین پیروزی خود را طی نمودهاند بنده را در فشار و مضیقه قرارداده و از بنده انجام کارها را میخواهند که واقعا وظیفه قانونی و وجدانی یکنفر نمایندهاست بنده ناچارم در ساحت مجلس شورای ملی عرض کنم وضع تمام شهرستانها خراب است اولیای امور جز تهران بجای دیگر توجهی ندارند در این موقعیت حساس باید دولت بوضع شهرستانها توجه و رسیدگی فروی نمایند وگرنه با وضع کنونی راه تبلیغات سوء برای عمال بیگانه و خیانتکاران باز است اگر توجه نشود حوزه انتخابیه بنده از تمام شهرستانها بدتر است پس از عرض این مقدمه اینکه خواستههای مردم محروم بلوچستان را بعرض آقایان رسانیده و از دولت تقاضای اقدام فوری درباره آنها را دارم.

بهرجهت اگر ملت ایران حس بدبینی و کینه توزی را نسبت به همدیگر از خود دور کند و تمام ملت دست اتفاق بهمدیگر داده و با از خود گذشتگی بیشتری و با تشریک مساعی همدیگر مشکلات را از پیش پای خود بردارند و پیرامون اغراض خصوصی و شخصی نگردند و منافع خصوصی خود را ضمن تامین منافع عمومی درن ظرداشته باشند محققا موفق و منصور خواهند شد. هنوز جراحات وارده به ملت رشید و بردبار ایران التیام نیافته و مدت زمان و بردباری بیشتری میخواهید که خرابیهای زمان گذشته ترمیم و اصلاح شود و نباید فراموش کرد که حریفان سرسخت و کهنه کار که جزبا میکیدن خون بینوایان به نحو دیگری نمیتوانند آتش خشم و غضب خود را فرونشانند بیکار ننشسته و از انواع تحریکات بر علیه دولت و ملت ایران دست برنداشتهاند و باقسام نیرنگها مخصوصا با فشار اقتصادی میخواهند ما را به زانو درآوردند و امیدوارند از راه حس بدبینی و طبقات و ایجاد اختلاف و تفرقه و سلب اعتماد وضع کشور را برهم ریخته و به مقاصد پلید و شوم خود نائل گردند ولی آقایان باید پنبه غفلت را از گوش خود بیرون آورده و مطمئن باشند که ملل شرقی به خصوص ایران بیدارشد.

البته این کار مانع از این نمیشود که دولت برای جلب سرمایه داران خارجی اقدامات مثبت و عملی (نه خیالی) بفرمایند این کار دو فائده بزرگ در بر خواهد داشت یکی اینکه ترس موسسات بزرگ مالی خارج را که عمال شرکت نفت و دشمنان ایران به انواع مختلف از ایران بوجود آوردهاند برطرف خواهد نمود و نشان خواهد داد که ایران و ایرانی هیچوقت نظر به سرمایه آنها نداشته و ندارد و بلکه برعکس هر خارجی که کوچکترین صمیمتی نسبت به ملت ایران نشان دهد همیشه مورد احترام و تقدیر ملت ایران بودهاست.

تثبیت نرخ محصول کشاورزان باید حتما مورد توجه واقع گردد اگر چه جناب آقای وزیر دارایی فرمودند که در این قسمت اقدام شده و قریبا عملی خواهد شد وضع ارتباط و راه بین دهات و قرا باید اصلاح و مرمت گردد باید توجه مخصوصی به فرهنگ و بهداشت روستاییان داشت. چون بفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ماموریت تشکیل دولت باینجانب محول گردیده اینکه آقایان وزیران را معرفی میکنم اقای علاء وزیر امور خارجه آقای کیهان وزیر فرهنگ (مبارک است) تیمسار سپهبد پناه وزیر جنگ (مبارک است) آقای زند وزیر کشور (مبارک است) آقای دکتر نخعی وزیر کار (مبارک است) آقای دکتر اقبال وزیر راه (مبارک است) آقای وارسته وزیر بهداری (مبارک است) آقای تهرانی وزیر پست وتلگراف (مبارک است) آقای علم وزیر کشاورزی (مبارک است) آقای هیئت وزیر دادگستری (مبارک است) آقای دکتر امینی وزیر اقتصاد ملی (مبارک است) اقای دکتر اردلان معاون وزارت امور خارجه تا ورود آقای علاء امور مربوطه را کفالت مینمایند وزیر دارائی هم بزودی تعیین و معرفی میشود برنامه این دولت فقط ناظر بر مسائلی است که در وضع حاضر مورد ابتلاء و غیر از وظائف عادی است که از تکلیف معمولی بشمار میرود، بعلاوه مطالبیکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در نطق افتتاحی دوره شانزدهم تقنینیه مجلس شورای ملی و دوره اول سنا بیان فرمودند جامع تمام نکات لازمه راجع بسیاست خارجی و سیاست داخلی کشور بوده و همین فرمایشات دستور اساسی است که دولت اجرای آنرا وظیفه خود میداند.

اگر دوست داشته باشید میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد مراکز خرید تبریز به دست بیاورید. شرکتهای تعاونی لازم و مفید است که بوسیله آنها مایحتاج کشاورزان بقیمت مناسب تهیه شود به کارخانجات قند و چغندرکاران باید توجه شود و کشاورزان را تشویق به کشت چغندر نماید که هم کشور از واردات قند بی نیاز گردد و هم کار برای بیکاران تهیه شود برای تشویق کشاورزان و چغندرکاران همیشه در مقابل تحویل چند تن چغندر۸ کیلو قند بقیمت مناسب یعنی ۱۵ ریال فروخته میشد امسال قسمت را ۲۵ و ۱۷ ریال معین کردهاند عدهای از چغندرکاران نزد بنده آمده و از موضوع شکایت داشتند خدمت جناب آقای نخستوزیر شرفیاب شده مراتب را باستحضار ایشان رساندم و فورا دستور فرمودند و آقای مدیر عامل سازمان برنامه هم حضور پیدا کردند بعد از یک سلسله مذاکرات بالاخره برای تشویق چغندرکاران در مقابل تقاضای بنده دستور فرمودند بجای ۸ کیلو قند۱۲ کیلو فروخته شود اگر چه نظر چغندکاران و کشاورزان را تامین نمیکند و از گرانی شکایت دارند ولی از این اقدام جناب آقای نخستوزیر تشکر و امتنان دارم.

مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. فایده دوم استفاده ایست که ملت ایران از علوم و صنایع و سرمایه آنها خواهد برد من از آقای دکتر مصدق خواهش دارم باین موضوع توجه مخصوصی فرموده و نظر رجال با تجربه را قبل از اینکه قانون امضا و اجرا گردد جلب نماید تا مانندلایحه قانونی تشویق صادرات که اگر چه من حیث المجموع بسیار مفید میباشد اما معایبی دارد که باید حتما اصلاح گردد و چون وقت کافی نیست نظریات خود را در این خصوص که در واقع نظر هشتاد در صد از بازرگانان صادراتی میباشد مسقتیما به اطلاع ایشان خواهم رسانید.

اگرچه شریف برای امرار معاش احتیاجی بپول دولت نداشت و پدرش بقدر بخور و نمیر برای او گذاشته بود که باصطلاح تا آخر عمرش آب باریکی داشته باشد، و شاید اگر گشادبازی نمیکرد و پیروی هوا و هوس را نکرده بود، بیشتر از احتیاج خودش را هم داشت، ولی از آنجائی که او تفریح و سرگرمی شخصی نمیتوانست برای خودش اختیار بکند و از طرف دیگر نشستن پشت میز اداره برای او عادت ثانوی و یکنوع وسواس شده بود، از اینرو مایل نبود که میز اداره را از دست بدهد.

شاید دنیا تغییر نکرده و فقط در اثر پیری و ناامیدی همهچیز بنظر او گیرندگی و خوشروئی جادوئی ایام جوانی را از دست داده بود. در مرکز استانها کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی که به نام کمیسیون “تقسیم و فروش استان” نامیده میشود پس از وصول گزارش کمیسیونتقسیم و فروش محلی با توجه به تعداد کشاورزان و مساحت اراضی دایر مزروعی و آب موجود و موقعیت ملک و حداقل و مقدار زمینی که اعاشه یکخانوار را تأمین کند مقدار زمینی که در هر آیش برای زراعت صیفی و شتوی باید به هر کشاورز فروخته شود تصویب و ارزش هر سهم را با توجه بهصورتمجلس ارزیابی معین خواهد نمود.

ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پایان برنامهی چهارم، جمعآوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی، زیستمحیطی و بهداشتی انجام شود. در خصوص تجارت دولت باید کمال توجه و علاقه را داشته باشد که از اجناس لوکس همانطوری که مجلس ممنوع کرده به نحو مقتضی جلوگیری شود و با شرایط خاصی معاملات تهاتری توسعه یابد از صنایع داخلی باید حمایت شود ضمنا رویهای اتخاذ گردد که موجب سوء استفاده صاحبان صنایع نگردد واردات و صادرات روی نقشه و متناسب با وضع ارز کشور بر محور صحیحی استوار گردد.

ریگی – از طرف وزارت بهداری تقاضامیکنم برای جلوگیری از تلفات اهالی بلوچستان با همکاری سازمان شاهنشاهی که در ایرانشهر درمانگاه دارد برای تاسیس یک بیمارستان در ایرانشهر اقدام فرمایند. ۱- اقدام به تاسیس مزارع آزمایش وازدیاد بذرهای سبزیجات در شهرستانهای اصفهان – فارس – خوزستان – گرگان – مازندران – همدان – کرمانشاه – کرمان – کرج – اراک – آذربایجان – زنجان وشهسوار. اولین هتلی که در تهران تاسیس گردید گراند هتل لاله زار نام داشت. نادعلی کریمی – بنده دو جلسهاست قبل از وقت میآیم بنام قبل از دستور نام نویسی میکنم متاسفانه آقایان عمدا برای اینکه عرایضی نکنم وقتم را غصب کردهاند این است که اجازه میخواهم عرایضم را عرض کنم.

دیدگاهتان را بنویسید